1357/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 19 december 2003 om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan certifiering av elens ursprung om vilken föreskrivs i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förnybara energikällor vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas,

2) biomassa den biologiskt nedbrytbara fraktionen av produkter, avfall och rester av jordbruk, både vegetabiliska och aminaliska ämnen, skogsbruk och närstående industrier samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall,

3) el producerad från förnybara energikällor elektricitet producerad i kraftverk där enbart förnybara energikällor används, liksom den andel av elektriciteten som produceras från förnybara energikällor i hybridfabrik som också använder konventionella energikällor, samt den el producerad från förnybara källor som används för att fylla lagringssystemen, undantaget den el som produceras som ett resultat av lagringssystem,

4) apparater för egen förbrukning sådana anordningar och aggregat som kraftverket behöver för produktion av el eller el och värme och för upprätthållande av produktionsberedskapen samt sådana som behövs för avlägsnande och minskande av de miljöskador som anläggningen orsakar, samt med

5) flerbränsleanläggning ett kraftverk som använder två eller flera typer av bränsle samtidigt eller växelvis.

3 §
El som omfattas av systemet med ursprungsgarantier

Ursprungsgaranti för el kan beviljas för el som har producerats från förnybara energikällor, med undantag av el som förbrukas i apparater för egen förbrukning vid produktion av el eller kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverk.

4 §
Kompletterande bestämmelser om de uppgifter som en ursprungsgaranti skall innehålla

Ursprungsgaranti för el skall innehålla följande kompletterande uppgifter:

1) i fråga om el som producerats med vattenkraft uppgift om kraftverkets effekt i megavoltampere, samt

2) i fråga om el som producerats i ett andelskraftverk uppgift om att elen producerats i ett andelskraftverk och uppgift om hur stor den andel är som innehavaren av en kraftverksandel har.

5 §
Certifiering av ett kraftverks produktionssätt och de energikällor det använder

En certifiering som ett bedömningsorgan har gett är i kraft fem år från det certifieringsintyget gavs. Certifiering kan också ges för en kortare tid än fem år.

En certifiering som getts inom det europeiska systemet för certifikat för förnybar energi (Renewable Energy Certificate System, RECS) jämställs med den certifiering som avses i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung. Om denna certifiering har getts för en längre tid än fem år, anses certifieringen dock inom systemet med ursprungsgarantier för el gälla fem år från det certifieringsintyget gavs.

6 §
Närmare bestämmelser om de uppgifter som ett certifieringsintyg skall innehålla

Ett certifieringsintyg eller bilagor till det skall innehålla följande uppgifter:

1) kraftverkets namn, läge och tidpunkten för idrifttagande,

2) kraftverksinnehavarens adress och telefonnummer samt eventuell e-postadress,

3) kraftverkets effekt i megavoltampere samt uppskattade årliga energiproduktion,

4) uppgifter om kraftverkets produktionssätt och de energikällor det använder,

5) i fråga om en flerbränsleanläggning uppgifter om sättet att fastställa de olika bränslenas produktionsandelar samt sättet att mäta bränsleflödena,

6) kraftverkets huvudelschema och ångledningsschema, av vilka framgår kraftverkets anslutning till elnätet samt det sätt på vilket mätningen av kraftverkets producerade energi har organiserats,

7) uppgifter om sättet att mäta den energi kraftverket har producerats på så sätt att av dem framgår mätningsplatser, mätningsuppgifternas beräkningssätt inklusive egen förbrukning av den el kraftverket har producerat, sättet att säkerställa mätningsuppgifternas tillförlitlighet samt sättet att anmäla mätningsuppgifterna, samt

8) i fråga om andelskraftverk uppgifter om andelsinnehavarna samt uppgift om hur den el kraftverket producerar fördelas mellan andelsinnehavarna.

7 §
Anslutning av ett kraftverk till systemet med ursprungsgaranti för el

Innehavaren av ett kraftverk skall hos den som beviljar ursprungsgaranti ansöka om att få ansluta kraftverket till systemet med ursprungsgaranti för el innan beviljandet av ursprungsgarantier kan inledas. Till ansökan skall fogas certifieringsintyget i original jämte bilagor.

8 §
Meddelande av ändringar i förhållandena under certifieringens giltighetstid

Innehavaren av ett kraftverk skall meddela den som beviljar ursprungsgaranti om betydande ändringar i de tekniska egenskaperna i kraftverkets produktionssätt eller i de energikällor det använder under certifieringens giltighetstid samt om ändringar av andelsinnehavarna i ett andelskraftverk.

9 §
Ansökan om ursprungsgaranti för el

Innehavaren av ett kraftverk skall till den som beviljar ursprungsgaranti anmäla den elmängd för vilken ursprungsgaranti ansöks samt den tidpunkt då elen har producerats. Vid anmälan av elmängden och produktionstidpunkten skall samma elektroniska meddelandeform följas som i fråga om förfarandet med utredning av handeln med el har föreskrivits för de anmälningar som gäller uppmätta elleveranser. Den som beviljar ursprungsgaranti kan också godkänna något annat anmälningssätt.

Om ursprungsgaranti söks för el som har producerats i en flerbränsleanläggning, skall innehavaren av kraftverket meddela den som beviljar ursprungsgaranti de uppgifter om anläggningens bränsleförbrukning specificerade enligt bränsle, vilka förutsätts för attmängden el som producerats från förnybara energikällor skall kunna redas ut. Uppgifterna skall lämnas på det sätt som den som beviljar ursprungsgaranti förutsätter.

10 §
Närmare bestämmelser om det rättelseförfarande som gäller beslut av den som beviljar ursprungsgaranti och av bedömningsorganet

Ett rättelseyrkande kan göras av innehavaren av ett kraftverk eller innehavaren av en kraftverksandel, vilken beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller intresse beslutet direkt inverkar på.

Rättelseyrkandet skall anföras skriftligen. I rättelseyrkandet skall anges:

1) det beslut i vilket rättelse söks,

2) till vilka delar rättelse söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt

3) de grunder på vilka rättelse yrkas.

I besvärsanvisningen skall nämnas

1) den part som behandlar rättelseyrkandet,

2) tiden för rättelseyrkande och från vilken tidpunkt den skall räknas,

3) uppgifter om hur rättelseyrkandet skall levereras till mottagaren, samt

4) uppgifter om de form- och innehållskrav som föreskrivs för rättelseyrkande.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.