1349/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 384/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller avgifterna och avgiftsstorleken i fråga om prestationer som utförs av eller på uppdrag av Kontrollcentralen för växtproduktion med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), lagen om plantmaterial (1205/1994), lagen om handel med utsäde (728/2000), foderlagen (396/1998), lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000), jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av kontrollen över kvalitetskvalificeringen av frukt och grönsaker (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 4/1995), jord- och skogsbruksministeriets förordning om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificeringen av torkade frukt- och grönsaksprodukter (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 80/2000), jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (437/2001) och kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver samt prestationer som faktureras på företagsekonomiska grunder.

Denna förordning gäller även avgifterna och avgiftsstorleken i fråga om vissa prestationer som utförs av eller på uppdrag av Kontrollcentralen för växtproduktion med stöd av lagen om bekämpningsmedel (327/1969), kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Följande prestationer är avgiftsfria:

1) marknadsövervakning som utförs med stöd av de författningar som nämns i 1 § samt planering och styrning av denna,

2) planering och styrning av kontrollen av produktion, tillverkning och import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel samt planering och styrning av foderkontrollen,

3) införande i registret över ekologisk jordbruksproduktion av 4H-medlemmars odlingar som är mindre än 0,15 hektar och kontroll av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter som härstammar från dessa odlingar,

4) sådan kontroll som företas på gårdbruksenheten i samband med ekologisk produktion och som gäller ekologisk livsmedelsproduktion som i huvudsak använder råvaror från den egna lägenheten,

5) upprätthållande av växtskyddsregistret och införande i registret samt upprätthållande av registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial, och

6) sådana analyser av sjukdomsalstrande mikroorganismer samt menliga ämnen och produkter som görs med stöd av foderlagen.

3 §
Offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsbelagda:

1) kontroller och inspektioner enligt lagen om skydd för växters sundhet och lagen om plantmaterial, inklusive utfärdande av sundhetscertifikat, beviljande av rätten att använda växtpass, sådant godkännande av verksamhetsidkare som lagen om plantmaterial förutsätter och utfärdande av intyg samt tillstånd,

2) godkännande av egenkontrollen i fråga om kvalitetsklassificering av frukt och grönsaker, utfärdande av kvalitetskontrollintyg och kontroll av kvalitetsklassificeringen i fråga om produktpartier,

3) i lagen om handel med utsäde avsedd utsädescertifiering, införande av utsädespackerier och importörer i register, importtillstånd, övriga tillstånd och intyg samt de kontroller, de undersökningar och den registrering som hänför sig till ursprungssorter enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (437/2001),

4) i foderlagen avsedd kontroll av foderfabrikat, godkännande och registrering av vissa verksamhetsidkare, övervakning och godkännande av fodertillverkarnas egenkontroll, övervakning och godkännande av sådana verksamhetsidkares egenkontroll som lagrar bulkfoder, övervakning av sådana verksamhetsidkares egenkontroll som transporterar bulkfoder, annan kontroll av fodertillverkningen och granskningar om ansökningar om godkännande av foderfabrikat som via Finland skickas till Europeiska gemenskapen och därtill anknytande expertutlåtanden, bedömning av ansökan om införande av ett konserveringsmedel i förteckningen över konserveringsmedel för färska foderväxter och konserveringsresultat och därtill anknytande expertutlåtanden, behandling av anmälningar till kontrollmyndigheterna samt kontroll enligt lagen om djursjukdomar av sådana anläggningar som tillverkar foder eller foderråvaror och behandlar animaliskt avfall,

5) kontroll av produktion av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och av tillverkning i liten skala som sker på gårdsbruksenheten, registrering av verksamhetsidkare, tillstånd som hänför sig till ekologisk produktion och tillverkning samt godkännande av ett kontrollsystem för enskilda produktionsvillkor och produktion,

6) utlåtande avgivet för officiellt godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel och tillsynskontroller i en officiellt godkänd institution samt avläggande av specialexamen som berättigar till användning av vissa bekämpningsmedel,

7) utvärdering och behandling i fråga om ett tidigare godkänt verksamt ämne som avses i kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 samt utvärdering och behandling i fråga om ett nytt verksamt ämne som avses i rådets direktiv 91/414/EEG,

8) kontroll av att frukt- och grönsaksprodukter som torkas i Finland och att torkade frukt- och grönsaksprodukter som exporteras från Finland uppfyller kvalitetskraven samt utfärdande av kvalitetscertifikat,

9) analyskostnader som föranleds av kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999,

10) i lagen om handel med skogsodlingsmaterial avsett införande av leverantörer i register, godkännande och kontroll av en frökälla, utfärdande av stambrev, produktionskontroller och förnyade kontroller.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för prestationen. För vissa prestationer tas avgift ändå ut som fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Inom kontrollen av certifierad plantmaterialproduktion kan avgifter tas ut till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde så, att minst 25 procent av certifieringskostnaderna för basmaterialet och för den övriga produktionen täcks.

Vid foderkontroll och kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 kan uppbäras en avgift som är lägre än prestationens självkostnadsvärde så att 70 procent av de totalkostnader som beror på kontrollanalyser täcks och att 70 procent av de totalkostnader som åsamkas staten av med stöd av foderlagen och lagen om djursjukdomar utförd övervakning av den egenkontroll som avser hygien täcks. De avgifter som uppbärs ställs i relation till kvaliteten på, storleken på stödet för och volymen av tillverkarens verksamhet.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Kontrollcentralen för växtproduktion prissätter följande prestationer på företagsekonomiska grunder:

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter,

2) publikationer, förteckningar, handböcker, kopior och avskrifter,

3) användning av lokaler och apparater,

4) avsändnings- och postningstjänster som gäller andra prestationer än de som avses i 2 och 3 §, och

5) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på beställning eller på uppdrag.

Kontrollcentralen för växtproduktion får bevilja rabatt på avgifterna för laboratorieundersökningar av övervakningsprover som hänför sig till produktion vilken omfattas av egenkontroll i fråga om fodertillverkare godkända av Kontrollcentralen samt på avgifter för gödsel- och bekämpningsmedelsanalyser, om detta är företagsekonomiskt befogat och anslag för ändamålet har anvisats i statsbudgeten.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och är i kraft till den 29 februari 2004.

För prestationer i fråga om vilka ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs avgift enligt de bestämmelser som varit gällande före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.