1347/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 64 § 1 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på godkännandet av sådana frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar som avses i rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, nedan förordningen om organisationen av marknaden. Med fruktproducentorganisationer avses i denna förordning också bärproducentorganisationer.

Utöver denna förordning skall dessutom iakttas vad som föreskrivs i förordningen om organisationen av marknaden och i kommissionens förordning (EG) nr 1432/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på erkännande av producentorganisationer och förhandserkännande av producentgrupper, nedan förordningen om erkännande.

2 §
Förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner som producentorganisation en producentgrupp som

1) uppfyller villkoren enligt artikel 11 i förordningen om organisationen av marknaden,

2) uppfyller villkoren i förordningen om erkännande,

3) är ett aktiebolag eller ett andelslag, samt

4) består av minst fem och högst nio myndiga producentmedlemmar och värdet av producentorganisationens saluförda produktion uppgår till minst 500 000 euro eller består av minst tio myndiga producentmedlemmar och värdet av den saluförda produktionen är minst 250 000 euro.

Om medlemmarna i producentgruppen inte har sålt sin produktion via producentgruppen, skall beräkningen grunda sig på värdet av medlemmarnas marknadsförda produktion.

3 §
Förutsättningar för godkännande som en sammanslutning av producentorganisationer

Jord- och skogsbruksministeriet kan som en sådan sammanslutning av producentorganisationer som avses i artikel 16 i förordningen om organisationen av marknaden godkänna en sammanslutning av erkända producentorganisationer som har formen av aktiebolag, andelslag eller registrerad förening.

Vid tillämpningen av 1 mom. hänförs till de juridiska personer som där avses även dödsbon, beskattningssammanslutningar och andra därmed jämförbara grupper av fysiska eller juridiska personer oberoende av vilken rättslig ställning gruppen och dess medlemmar har.

Innan sammanslutningen av producentorganisationer godkänns skall ministeriet försäkra sig om att godkännandet inte föranleder missbruk av i artikel 9.2 förordningen om erkännande avsedd dominerande ställning eller avtal som begränsar konkurrensen.

4 §
Medlemskap i en producentorganisation

Medlemmarna i en producentorganisation kan vara producenter som yrkesmässigt odlar produkter enligt producentorganisationens klass för godkännande.

Medlem i en producentorganisation kan även vara en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt odlar eller har odlat jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom av särskilda skäl tillåta att det i organisationen även i mindre utsträckning finns andra medlemmar än sådana som avses i 1 mom. eller detta moment. Medlemmar som avses i detta moment kan delta i omröstningar gällande organisationens driftsfond endast i den utsträckning som producentorganisationens stadgar tillåter.

De medlemmar i en producentorganisation som avses i 2 mom. hänförs inte till minimiantalet medlemmar i producentorganisationen, och dessa medlemmar kan inte

1) vara aktörer i ekonomiskt betydande ställning, sammanslutningar i parti- eller detaljhandelsledet eller finansiella institut,

2) inneha över 49 procent av rösträtten i producentorganisationen, eller

3) direkt dra nytta av det ekonomiska stöd som Europeiska gemenskapen beviljar producentorganisationen.

5 §
Producentorganisationens verksamhet

Producentorganisationen kan överföra utförandet av uppgifterna enligt förordningen om organisationen av marknaden och förorningen om erkännande till en utomstående instans, om uppgifterna sköts ändamålsenligt och under tillsyn av producentorganisationen.

Producentorganisationen skall ha sådan bokföring att det är möjligt att följa vilken andelen av producentorganisationsmedlemmarnas produkter som hör till organisationens klass för godkännande är av värdet av den saluförda produktionen inom organisationen.

En producentorganisation som har godkänts med stöd av denna förordning skall, om den inte har lagt fram något verksamhetsprogram, på begäran av jord- och skogsbruksministeriet tillställa ministeriet uppgift om värdet av den saluförda produktionen

6 §
Verksamhetsprogram

När producentorganisationens verksamhetsprogram görs upp skall bestämmelserna i 4 § 3 mom. 3 punkten beaktas.

7 §
Rösträtt

Ingen medlem i en producentorganisation eller aktieägarna i en medlemsorganisation får ha mer än 20 % rösträtt. Då rösträtten beräknas anses till en enskild medlems eller aktieägares rösträtt höra deras direkta och indirekta ägande i producentorganisationen.

8 §
Minimitid för medlemskap och utträde ur organisationen

Den enskilde producenter skall vara ansluten till organisationen under minst ett år. Efter det att verksamhetsprogrammet har lagts fram kan inte en enda medlem befrias från sina skyldigheter som beror på programmet under den period som programmet tillämpas utan producentorganisationens tillstånd.

Producenten skall skriftligen underrätta producentorganisationen om sitt utträde senast den 15 september, varvid utträdet träder i kraft vid ingången av följande kalenderår. I producentorganisationernas stadgar kan fastställas en längre tid för underrättelsen om utträdet, men den får vara högst 6 månader.

9 §
Förfarandet för godkännande

Godkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationerna och sammanslutningar av sådana söks hos jord- och skogsbruksministeriet på ministeriets blankett nummer 353.

Då godkännande söks skall jord- och skogsbruksministeriets ansökningsanvisningar iakttas. Till ansökan skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

Producentorganisationen anses ha godkänts då den efter jord- och skogsbruksministeriets godkännande har införts i handelsregistret.

10 §
Kontroller och påföljder

Jord- och skogsbruksministeriet svarar enligt artikel 20 i förordningen om erkännande för kontrollen av att det finns förutsättningar för att godkänna en producentorganisation och sammanslutningar av sådana.

Jord- och skogsbruksministeriet kan återkalla godkännandet av en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, om producentorganisationen eller sammanslutningen inte längre uppfyller villkoren för godkännandet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 7 maj 1997 om godkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana (407/1997) samt statsrådets förordning av den 19 oktober 2000 om startstöd till förhandserkända frukt- och grönsaksproducentgrupper (860/2000).

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.