1343/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och avgifterna för dem

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka följande fasta avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde tas ut är

1) försvarsministeriets beslut om export av försvarsmateriel enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990), för vilket avgiften är 95 euro, och av försvarsministeriet beviljat förmedlingstillstånd, för vilket avgiften är 95 euro,

2) huvudstabens tillståndsbeslut gällande flygfotografering enligt 14 § territorialövervakningslagen (755/2000), för vilket avgiften är 69 euro.

3 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt affärsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och beväringar,

2) användning av fastigheter och lösegendom,

3) service som produceras av försvarsförvaltningens byggverk; service för försvarsförvaltningen produceras dock till självkostnadspris,

4) transport eller annan prestation med fordon, luftfartyg eller sjögående fartyg,

5) service som gäller underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

6) kemiska och fysikaliska undersökningar samt mätnings- och testningsservice,

7) producerade och utgivna publikationer samt ljuskopior och andra avskrifter, elektroniska upptagningar samt tryckningstjänster,

8) biblioteks-, arkiv- och museitjänster,

9) tvättinrättningsservice och andra prestationer från verkstäder för klädvård,

10) prestationer som gäller filmer och fotografier,

11) prestationer inom hälsovården,

12) telefunktionens tjänster,

13) måltidsservice,

14) psykologiska lämplighetstest,

15) militärbiografföreställningar,

16) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer.

Priserna på prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder kan sänkas, om anslag för ändamålet har anvisats i budgeten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till utgången av år 2005.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning av den 7 december 2001 om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde (1201/2001).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.