1337/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 12 e §, sådan den lyder i förordning 655/1991, och

fogas till förordningen i stället för genom lag 375/2001 upphävda 11, 12 och 12 a― 12 d §, nya 11, 12 och 12 a―12 d § som följer:

11 §

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

12 §

Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan samtidigt hade ordnats pensionsskydd som uppfyller minimivillkoren enligt två eller flera sådana pensionslagar för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sköts, av de pensionsanstalter som försäkrat arbetstagaren, de i nämnda lagrum avsedda uppgifterna av den pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet i enlighet med den lag som nämns först i denna förteckning:

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om sjömanspensioner,

3) lagen om pension för företagare,

4) lagen om pension för lantbruksföretagare,

5) lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

6) lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Om arbetstagarens pensionsskydd vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. hade ordnats i två eller flera pensionsanstalter på grund av sådana parallella arbetsförhållanden på vilka lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas, sköts de i 1 mom. avsedda uppgifterna av den pensionsanstalt där pensionsskyddet hade ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Om arbetstagaren vid den tidpunkt som avses i 1 mom. uppbar generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) sköts de i 1 mom. avsedda uppgifterna av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Sedan den behöriga pensionsanstalten inom den privata sektorn avgjort pensionsansökningen kan den hänskjuta de senare uppgifter som hänför sig till pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som på basis av ett särskilt beslut redan betalar pension till pensionstagaren enligt en lag som avses i 1 mom. eller en avträdelseförmån enligt en lag som avses i 3 mom.

12 a §

Om det för arbetstagaren senast före pensionsfallet hade ordnats pensionsskydd samtidigt enligt en pensionslag för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare och pensionsskydd enligt en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 2 mom., är den i 10 d § 2 och 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det först inledda arbets- eller tjänsteförhållandet eller företagarverksamheten.

Om de i 1 mom. avsedda arbets- eller tjänsteförhållandena eller företagarverksamheten har börjat samtidigt, är pensionsanstalten inom den offentliga sektorn sista pensionsanstalt.

Om arbetstagaren i en situation som avses i 1 mom. ansöker om ålderspension och förtida ålderspension räknat från samma tidpunkt, är den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 2 och 3 mom. lagen om pension för arbetstagare den anstalt, hos vilken arbetstagaren på basis av att försäkringen gällande hans eller hennes arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet var ordnad i anstalten i fråga ansöker om icke-förtida ålderspension.

12 b §

Vid ansökan om deltidspension är den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1―3 mom. lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt, som har ordnat pensionsskyddet för det arbets- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet på grundval av vilken deltidspensionen bestäms.

När efter deltidspension beviljas invalidpension, vid beräknande av vilken den återstående tiden eller motsvarande inkomst bestäms i enlighet med de pensionslagar för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, behandlas invalidpensionsärendet av den pensionsanstalt som försäkrat deltidsarbetet.

Om deltidspension har betalts samtidigt i enlighet med en pensionslag för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare och en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 2 mom., är, vid beviljandet av ny pension, den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som betalt deltidspension och i fråga om vilken den nya pension som skall beviljas börjar tidigare. Om den nya pensionen börjar samtidigt i enlighet med en pensionslag för den privata sektorn och en pensionslag för den offentliga sektorn, är pensionsanstalten för den offentliga sektorn sista pensionsanstalt.

12 c §

Vid ansökan om familjepension bestäms den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1―3 mom. lagen om pension för arbetstagare enligt förmånslåtarens arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet i tillämpliga delar enligt 10 d § lagen om pension för arbetstagare och enligt 12 § och 12 a § i denna förordning. Om någon pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1―4, 6 eller 8 mom. lagen om pension för arbetstagare till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd, är det denna pensionsanstalt som dels behandlar och avgör också ansökan om den familjepension som beviljas efter förmånslåtaren, dels sköter de övriga uppgifter som ankommer på den sista pensionsanstalten.

12 d §

Pensionsskyddscentralen kan meddela närmare anvisningar om hur bestämmelserna i 12 § och 12 a―12 c § skall tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Förordningens 12 a § 3 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.