1322/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 29 § 3 mom. och

ändras 31 a §, sådan den lyder i lagarna 341/1997 och 1117/1997, samt

fogas till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 305/1999 och 691/2002, ett nytt 6 mom. som följer:

31 a §
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

32 §
Besvärsnämnden för studiestöd

Ett beslut av besvärsnämnden för studiestöd får delges så att det sänds per post genom brev till mottagaren under den postadress som han eller hon har uppgivit för besvärsnämnden för studiestöd. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003
ShUB 29/2003
RSv 125/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.