1315/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 d och 8 §, dessa lagrum sådana de lyder, 7 d § i lag 890/1994 och 8 § i lag 1032/2002, som följer:

7 d §

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b―46 d, 46 f, 46 i och 46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om sistnämnda lag dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003
ShUB 29/2003
RSv 125/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.