1313/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 81 och 84 §,

av dessa lagrum 84 § sådan den lyder i lag 827/1996, samt

ändras 37 och 74 b §, av dessa lagrum 74 b § sådan den lyder i lag 886/1994, som följer:

37 §

En pensionsansökan kan på basis av tillgängliga uppgifter avgöras om sökanden vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga för ansökningens behandling eller förete en sådan utredning som skäligen kan krävas av honom eller henne eller om den som ansöker om invaliditetspension inte iakttar bestämmelsen om läkarundersökning.

74 b §

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003
ShUB 29/2003
RSv 125/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.