1307/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas temporärt till 48 § förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995), sådant detta lagrum lyder i förordning 1242/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

48 §
Förflyttningstillstånd

5. Om tullverket har beviljat ett i 9 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av bilskattelagen (266/2003) avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket med avvikelse från 3 mom. ge förflyttningstillstånd för högst tre månader efter importen, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. ger rätt att använda fordonet i trafik under 2004. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i nämnda 9 mom. upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. Om det vid registreringsbesiktningen av fordonet konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik. När ett sådant förflyttningstillstånd som avses i detta moment beviljas införs inte i registret uppgifter om körrutten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till och med den 31 december 2004.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon (289/2003) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2003, kan fordonet med stöd av ett sådant förflyttningstillstånd användas i trafik utan en separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2004, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

Helsingfors den 30 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.