1303/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/1994) 1 § 6 mom. samt 3―6 och 12 §,

av dessa lagrum 1 § 6 mom. sådant det lyder i förordning 1117/1999, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1487/1994, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1768/1995 och 6 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 1487/1994 och 1768/1995,

ändras rubriken för 1 kapitlet, 7 §, som flyttas samtidigt till 2 kapitlet, och 8 § samt 10 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i nämnda förordning 1768/1995 och 10 a § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1117/1999 som följer:

1 kap.

Registrering av affärshändelser


7 §

Det i 72 § mervärdesskattelagen avsedda beloppet skall redas ut genom förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

8 §

Hemorten för en köpare som avses i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen skall kontrolleras med hjälp av dennes pass eller anteckningar om uppehålls- eller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar, som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemorten. En person anses ha sin hemort utanför gemenskapen om han är bosatt utanför gemenskapen och inte fortlöpande vistas i gemenskapen.

Som sådan utredning om att köparen har fört ut varorna ur gemenskapen som avses i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen anses

1) en faktura eller något annat verifikat som den tullanstalt via vilken varorna förs ut ur gemenskapen har styrkt med sin stämpel, eller

2) ett intyg som utfärdats av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd enligt förordningen om organisering av mervärdesskattefri försäljning till resande (484/1985) och som bedriver kontantåterbäringsverksamhet.

Det verifikat som avses i 2 mom. 1 punkten skall innehålla följande uppgifter åtminstone på finska eller svenska:

1) köparens namn, hemort, passets nummer, stadigvarande adress och underskrift,

2) säljarens namn, postadress samt företags- och organisationsnummer,

3) varornas antal och art,

4) dagen för leverans av varorna,

5) skattegrunden angiven per skattesats,

6) skattesats,

7) det skattebelopp som skall betalas, uttryckt i euro,

8) kostnader som eventuellt uppbärs hos säljaren,

9) det belopp som skall returneras till köparen.

Säljaren skall i andra fall än de som avses i 6 punkten vid överlåtelse av varorna till köparen försegla dem så att det är möjligt för tullmyndigheten att konstatera att de är oanvända när de förs ut ur gemenskapen.

Om varorna har köpts i en annan medlemsstat och köparen i sitt bagage för ut dem ur gemenskapen via Finland, styrker den ifrågavarande tullanstalten på köparens begäran med stämpel att varorna förs ut ur gemenskapen.

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik anses även det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar som en utredning om att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren skall då fylla i en av skattestyrelsen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.

10 a §

I 209 k § mervärdesskattelagen avsedda kunder skall identifieras med hjälp av en tillförlitlig handling enligt 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Minister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Suvi Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.