1301/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 3 §, 32 § 2 mom., 33 § 3 mom. och 208 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lagarna 1486/1994 och 915/2001, 32 § 2 mom. i nämnda lag 915/2001, 33 § 3 mom. i sistnämnda lag och 208 a § i nämnda lag 1486/1994, samt

fogas till lagen ett nytt 14 a kap. som följer:

3 §

Säljaren är inte skattskyldig om räkenskapsperiodens omsättning är högst 8 500 euro, såvida säljaren inte på egen anmälan har registrerats som skattskyldig.

I omsättningen enligt 1 mom. inräknas summan av den skattepliktiga försäljningen, den enligt 55, 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 och 72 a―72 e § skattefria försäljningen, överlåtelser av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter samt försäljningen av finansiella tjänster enligt 41 § och försäkringstjänster enligt 44 §. I omsättningen inräknas inte försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär eller försäljning av anläggningstillgångar.

Om säljarens räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, betraktas som räkenskapsperiodens omsättning enligt 1 mom. det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Som månader räknas hela kalendermånader.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas varken på

1) utlänningar som saknar fast driftställe i Finland, eller

2) kommuner.

32 §

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om

1) han eller hon huvudsakligen använder fastigheten som sin bostad, eller

2) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han utfört under ett kalenderår inte överstiger 35 000 euro.


33 §

Skatt skall inte heller betalas på eget bruk av själv utförda byggtjänster som avses i 1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om lönekostnaderna för byggtjänsterna under ett kalenderår inte överstiger 35 000 euro. Detta gränsbelopp tillämpas dock inte om näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som nämns i 31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.

14 a kap.

Skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet

149 a §

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning) överstiger 8 500 euro får en lättnad i den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt) så att lättnadens storlek bestäms enligt följande:

(omsättning ― 8 500) x skatt
skatt ― ----------------------------------------
11 500

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 8 500 euro får i lättnad hela den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden.

Räkenskapsperiodens omsättning i 1 och 2 mom. beräknas enligt 3 §. I omsättningen inräknas emellertid inte skattens andel och inte heller vederlag av skogsbruk eller av sådan överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet som avses i 30 §.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte om

1) lättnaden beräknad enligt formeln i 1 mom. är negativ,

2) den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden är negativ,

3) den skattskyldige är en utlänning som saknar fast driftställe i Finland, eller

4) den skattskyldige är en kommun.

Lättnad fås inte

1) i skatt som skall redovisas för skogsbruk,

2) i skatt som skall redovisas för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet enligt 30 §,

3) i skatt som skall betalas för försäljning av anläggningstillgångar,

4) i skatt som köpare skall betala enligt 2 a, 8 a och 9 §, eller

5) i skatt som skall betalas för gemenskapsinternt förvärv enligt 2 b §.

Vid beräkningen av lättnaden skall de poster som nämns i 5 mom. inte inräknas i den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden.

149 b §

Om den skattskyldiges skatteperiod är en kalendermånad, betalar skatteverket på ansökan eller med stöd av annan utredning efter räkenskapsperiodens utgång till den skattskyldige ett belopp motsvarande den lättnad som avses i 149 a §. Det belopp som skall betalas i lättnad till den skattskyldige minskas med den obetalda skatt som den skattskyldige skall redovisa för räkenskapsperioden. På ett skattebelopp som återbärs som lättnad betalas inte ränta.

Det belopp som återbärs som lättnad kan betalas ut inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser, eller senare, om den skattskyldige inom nämnda tid har framställt ett yrkande om betalning.

Har till en skattskyldig som lättnad betalts ett överstort belopp och har detta berott på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från den skattskyldige, skall skatteverket bestämma att den skattskyldige skall betala det överbetalda beloppet. Beloppet kan debiteras inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser.

Skatt som skall debiteras med stöd av 3 mom. kan höjas och på beloppet kan påföras skattetillägg på det sätt och under de förutsättningar som föreskrivs i 154 §.

149 c §

Om den skattskyldiges skatteperiod är ett kalenderår eller ett renskötselår, skall den skattskyldige dra av lättnaden från den skatt som skall redovisas för skatteperioden. De uppgifter som behövs för beräkningen av lättnaden lämnas i samband med skattedeklarationen.

149 d §

Om en för stor eller för liten lättnad har betalts till en skattskyldig på grund av ett debiterings-, efterbeskattnings-, återbärings- eller rättelsebeslut eller ett beslut om ny behandling eller ett beslut på besvär som gäller beloppet av den skatt som den skattskyldige skall betala eller dra av för en räkenskapsperiod, skall lättnaden rättas. Rättelse kan göras även om förutsättningarna för efterbeskattning inte föreligger.

149 e §

I övrigt iakttas i fråga om lättnaden i tillämpliga delar vad som bestäms om mervärdesskatt i II avdelningen i denna lag eller i någon annan lag.

208 a §

För de skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vars skatteperiod sammanfaller med kalenderåret, är räkenskapsperioden ett kalenderår. Räkenskapsperioden för en renbeteslagsgrupp är ett renskötselår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 3 och 149 a―149 e § tillämpas på en räkenskapsperiod som börjar samma dag som denna lag träder i kraft eller därefter, eller på en del av en räkenskapsperiod, om räkenskapsperioden har börjat före nämnda tidpunkt. Om denna del av räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, tillämpas beräkningsregeln i 3 § 3 mom. För de räkenskapsperioder eller delar av räkenskapsperioder som avslutas under 2004 kan lättnad sökas tidigast den 1 januari 2005.

Bestämmelserna i 32 § 2 mom. och 33 § 3 mom. tillämpas på byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav och som har utförts eller tagits i eget bruk samma dag som lagen träder i kraft eller därefter.

RP 135/2003
FiUB 38/2003
RSv 110/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.