1300/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 6 § 3 punkten, 5 a kap. 5 § 3 mom. och 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 6 § 3 punkten i lag 213/1995 samt 5 a kap. 5 § 3 mom. och 14 § 1 mom. i lag 646/2003, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är:


3) chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning och cheferna för bevakningsavdelningens enheter för tullbrottsbekämpningen samt cheferna för tulldistrikten och för bevakningen inom tulldistrikten samt en tullöverinspektör som av chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller av chefen för ett tulldistrikt har förordnats till undersökningsledare, samt


5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

5 §
Beslut om åtgärd

På framställning av undersökningsledaren beslutar den polisman som är chef eller biträdande chef för den polisenhet som ansvarar för förundersökningen om annan teknisk avlyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid förundersökning som görs av tullverket fattas beslutet av chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller för bevakningsavdelningens enhet som ansvarar för undersökningen eller av chefen för tulldistriktet i fråga. Om en allmän åklagare är undersökningsledare fattas beslutet av åklagaren i fråga.


14 §
Ersättning

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för de direkta kostnader som orsakats av att företaget enligt detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter. Om betalning av ersättning beslutar chefen för polisinrättningen eller chefen för polisens riksomfattande enhet eller någon person som denne har förordnat eller chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 116/2003
FvUB 12/2003
RSv 116/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.