1289/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 3 § 1 mom., 9 § 1 mom. och 19 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. och 9 § 1 mom. i lag 9/1994 samt 19 § 2 mom. i lag 236/2001, som följer:

3 §

En påföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat får verkställas i Finland, om

1) domen har vunnit laga kraft och den är verkställbar i den stat där den har givits,

2) den gärning för vilken påföljden har bestämts utgör brott eller skulle utgöra brott enligt finsk lag om den begicks i Finland under motsvarande förhållanden, eller om gärningen är en sådan gärning som avses i 3 § lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), samt

3) den stat där påföljden har bestämts har begärt eller samtyckt till att den verkställs här.


9 §

Domstolen skall omvandla den frihetsberövande påföljd som har dömts ut i den främmande staten till det fängelsestraff som enligt finsk lag föreskrivs för motsvarande brott eller för ett brott som är så allvarligt att det motsvarar en sådan gärning som avses i 3 § lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen. Detta fängelsestraff får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet, även om denna påföljd är lindrigare än det minimistraff som i finsk lag föreskrivs för brottet.


19 §

Verkställigheten av ett fängelsestraff som har dömts ut i Finland kan enligt 1 mom. anförtros en främmande stat om den dömde är medborgare i den främmande staten eller har sitt hemvist eller uppehåller sig där och om han eller hon har samtyckt till åtgärden. Verkställigheten av ett fängelsestraff som i Finland har ådömts någon annan än en finsk medborgare kan dock utan samtycke av den dömde anförtros behörig främmande stat, om

1) den dömde genom att fly till den främmande staten eller på något annat sätt där drar sig undan verkställigheten eller fortsatt verkställighet av fängelsestraffet, eller om

2) det till följd av fängelsestraffet eller det brott som lett till straffet genom ett lagakraftvunnet beslut har bestämts att den dömde skall avvisas eller utvisas från Finland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 88/2003
LaUB 7/2003
RSv 128/2003
Rådets rambeslut (2002/584/RIF); EGT nr L 190, 18.7.2002, s. 1

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.