1283/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) ett nytt 5 mom., till 4 § ett nytt 4 mom. samt till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Avräkning av utländsk skatt

En betalning av ränta eller royalty som görs av ett bolag med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller av ett fast driftställe som ett bolag med hemvist i en medlemsstat har i en annan medlemsstat anses härröra från denna stat. Då avräkning medges skall hänsyn tas till bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.3 i Europeiska unionens råds direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater.

4 §
Avräkningens högsta belopp

Utan hinder av 1 mom. kan avräkningen i fråga om räntor som hör till tillämpningsområdet för Europeiska unionens råds direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar överstiga beloppet av de skatter som skall betalas i Finland.

5 §
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

I fråga om räntor som avses i 4 § 4 mom. kan den del av avräkningen som överstiger beloppet av de skatter som skall betalas i Finland för samma inkomst avräknas från statlig skatt som under samma skatteår påförs annan inkomst. Det belopp som inte kan avräknas återbetalas till den skattskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2005.

RP 137/2003
FiUB 32/2003
RSv 83/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.