1282/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagarna 1242/1988, 1106/1994, 1550/1995, 1120/1996 och 1384/1997, ett nytt 7 mom. och till lagen nya 3 a― 3 f § som följer:

3 §

Källskatt skall inte betalas på ränta som hör till tillämpningsområdet för Europeiska unionens råds direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar och som betalas till en sådan faktisk betalningsmottagare med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen som avses i artikel 2 i direktivet.

3 a §

I 3 b―3 e §

1) avses med ränta inkomst av fordran, antingen den säkerställts genom inteckning eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte; uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper och masskuldebrev eller obligationer, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, masskuldebrev eller obligationer; straffavgift på grund av försenad betalning anses inte som ränta,

2) avses med royalty betalning som tas emot som ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och programvara, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur; betalningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning skall också anses vara royalties.

3 b §

Källskatt eller skatt som uppbärs vid den slutliga beskattningen skall inte betalas på ränta och royalty förutsatt att

1) den som har rätt till räntan eller royaltyn är ett bolag i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, eller ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat och tillhör ett bolag i en medlemsstat, och

2) det bolag som är betalare, eller det bolag vars fasta driftställe behandlas som betalare, av räntor och royalties är ett närstående bolag till det bolag som har rätt till, eller vars fasta driftställe behandlas som den som har rätt till, dessa räntor eller royalties.

3 c §

Med bolag i en annan medlemsstat som nämns ovan i 3 b § avses bolag som nämns i bilagan till Europeiska unionens råds direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater och som är skyldigt att erlägga en skatt som nämns i artikel 3 a iii i direktivet utan rätt till undantag från skatteplikt och som enligt skattelagstiftningen i en medlemsstat anses ha hemvist i den medlemsstaten och som inte anses ha skatterättsligt hemvist utanför gemenskapen enligt ett avtal mellan medlemsstaten och tredje stat för undvikande av dubbelbeskattning.

3 d §

Två sådana bolag som nämns ovan i 3 b § anses vara närstående bolag om det ena bolaget direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det andra bolaget eller ett tredje bolag direkt innehar minst 25 procent av kapitalet både i det första och i det andra bolaget.

Innehavet kan endast gälla bolag som har hemvist inom gemenskapens territorium.

3 e §

Med fast driftställe som nämns i 3 b § avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet belägen i en medlemsstat, från vilken affärsverksamhet inom ett bolag från en annan medlemsstat helt eller delvis bedrivs.

Ett fast driftställe skall behandlas som den som har rätt till räntor eller royalties

1) om de fordringar, rättigheter eller det utnyttjande av de upplysningar som givit upphov till betalning av räntor eller royalties äger verkligt samband med det fasta driftstället, och

2) om betalningarna av räntor eller royalties utgör intäkter för vilka det fasta driftstället i den medlemsstat där det är beläget beskattas med någon av de skatter som avses eller nämns i artikel 1.5 b i det direktiv som nämns i 3 c §, eller en identisk eller i huvudsak likartad skatt, vilken påförs efter detta direktivs ikraftträdande vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna.

Om ett fast driftställe som tillhör ett bolag i en medlemsstat behandlas som betalare av eller den som har rätt till räntorna eller royaltyn, behandlas ingen annan del av bolaget som sådan vid tillämpningen av 3 b §.

Bestämmelserna i 3 b § tillämpas inte om räntor och royalties betalas av eller till ett fast driftställe som är beläget i tredje stat och tillhör ett bolag i en medlemsstat och bolagets affärsverksamhet helt eller delvis bedrivs genom det fasta driftstället.

3 f §

Den i 3 b § avsedda källskatten eller den slutliga skatten skall återbetalas inom ett år efter det att en ansökan och sådana upplysningar till stöd för denna som rimligen kan begäras har mottagits. Om den uppburna skatten inte har återbetalats inom denna tid, har det mottagande bolaget eller det fasta driftstället rätt att på den skatt som skall återbetalas erhålla ränta som till sin storlek motsvarar den samfundsränta som avses i 40 § lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 137/2003
FiUB 32/2003
RSv 83/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.