1281/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Fordonsskattelag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Till staten skall i enlighet med denna lag betalas fordonsskatt för fordon som är registrerade i Finland eller används i Finland samt såsom fordonsskatt uppburen fast skatt och konsumtionsskatt för utomlands registrerade fordon som används tillfälligt i Finland.

2 §
Tillämpningen av andra lagar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller med stöd av den, samt bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) och lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa samt fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (1090/2002) och förordningar givna med stöd av den, samt förordningen om registrering av fordon (1598/1995) och de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (267/1981) och med stöd av den. På fordon som är registrerade eller borde ha registrerats i landskapet Åland tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands landskapslagstiftning.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om användning och utlämnande av beskattningsuppgifter i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003).

2 kap.

Fordonsskatt

3 §
Fordonsskattens struktur

Med fordonsskatt avses skatt som består av en grundskatteandel eller en drivkraftsskatteandel eller en sammanräknad andel av grundskatt och drivkraftsskatt. Fordonsskatten inbegriper även fast skatt och konsumtionsskatt som uppbärs för fordon som registrerats någon annanstans än i Finland.

4 §
Skattepliktiga fordon

Fordonsskatt skall betalas för fordon i kategorierna M och N som är införda i fordonsregistret. För fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland betalas fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38―44 § i denna lag. Fordonsskatt skall betalas även för ett fordon som borde ha varit infört i fordonsregistret.

Ett motorredskap som byggts på ett bilchassi betraktas inte som ett sådant fordon som avses i 1 mom., om det är ett fordon i kategori N2 eller N3 som utrustats med speciella redskap för utförande av arbete och om det inte är avsett för transport av annat gods än sådana arbetsredskap och förnödenheter som behövs i arbetet.

Ett fordon som i fordonsregistret inte är klassificerat enligt kategori M eller N eller någon annan fordonskategori anses vid beskattningen höra till en sådan i vägtrafiklagstiftningen angiven fordonskategori som motsvarar fordonets beskaffenhet.

5 §
Skattskyldig

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller den som har antecknats som innehavare är skyldig att betala fordonsskatt för fordonet för den tid för vilken han varit antecknad i registret som fordonets ägare respektive innehavare. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som är skattskyldig. Finns det fler än en skattskyldig, är de solidariskt ansvariga för betalningen av skatten.

Om ett oregistrerat fordon används i trafik eller om uppgifter som antecknats i registret är oriktiga, är den skattskyldig som enligt förordningen om registrering av fordon borde ha varit antecknad som ägare i registret. Om det inte kan påvisas vem som är ägare eller om ett oregistrerat fordon har använts utan ägarens eller innehavarens samtycke, är den skattskyldig i vars användning fordonet skall anses ha varit.

Som skattskyldig enligt 1 mom. betraktas även en fordonsägare som inte har registrerat sig trots att fordonets föregående ägare har gjort en sådan anmälan som avses i 19 § förordningen om registrering av fordon. Om en fordonsägare har försummat registreringen, och den ägare som registrerat fordonet i sitt namn har åtagit sig att svara för skatten, fastställs skattskyldigheten enligt 6 §. När en ägare som registrerar ett fordon i sitt namn inte åtar sig att svara för skatten, fastställs skattskyldigheten enligt 1 mom.

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga debiteras skatten hos den person som antecknats först i registret som fordonets ägare eller innehavare. Om skatten inte kan uppbäras hos den som antecknats först som skattskyldig eller om det finns något annat särskilt skäl att ändra debiteringen, skall skatten debiteras hos någon annan solidariskt ansvarig skattskyldig.

Den som på brottslig väg har fått ett fordon i sin besittning är skyldig att betala skatt för den tid för vilken fordonets ägare eller innehavare har beviljats skattebefrielse enligt 19 § 1 mom. 1 punkten.

6 §
Åtagande att svara för skatt

När ett fordon överlåts, kan mottagaren åta sig att svara för skatten även för den tid som fordonet har varit i en sådan persons ägo som försummat att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt enligt 11 § förordningen om registrering av fordon. I fråga om förfarande och skatteuppbörd vid åtagande att svara för skatt föreskrivs i 16 §.

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 1 mom. och betalar skatten, befrias överlåtaren från skattskyldighet. Om mottagaren meddelar att han inte åtar sig att svara för skatten, betraktas mottagaren och den som överlåtit fordonet som skattskyldiga för den tid fordonet varit i mottagarens respektive överlåtarens ägo på det sätt som föreskrivs i 5 och 8 §.

7 §
Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett sådant avtal skall upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder som gäller för den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring av skattskyldighet har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om överföringen inte hade skett.

Fordonsförvaltningscentralen kan på de villkor som den bestämmer godkänna eller förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte betalar skatten på föreskrivet sätt, kan Fordonsförvaltningscentralen bestämma att den som överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt skall svara för skatten.

8 §
När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder

1) den dag då ett fordon första gången registreras eller omregistreras,

2) dagen efter att ett i registret infört fordons ägar- eller innehavaruppgifter ändras så att skatten skall debiteras hos en ny skattskyldig,

3) den dag då ett skattefritt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattepliktigt eller

4) dagen efter den dag då förutsättningarna för skattebefrielse upphörde.

Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till tidigast 12 månader före den dag då Fordonsförvaltningscentralen fick kännedom om att fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

Skattskyldigheten upphör den dag då

1) fordonet avregistreras,

2) uppgifterna om fordonets ägare eller innehavare ändras så att skatt skall debiteras hos en ny skattskyldig,

3) ett skattepliktigt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattefritt eller

4) förutsättningar för skattebefrielse uppkommer.

Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punkten den dag då registreringsskyltarna återställs infaller före avregistreringsdagen, upphör skatteperioden den dag då registreringsskyltarna återställs.

En förutsättning för skattskyldighetens upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 4 punkterna är att det har gjorts en sådan registreringsanmälan om grunden för skattskyldighetens upphörande som avses i förordningen om registrering av fordon. Om det på ett tillförlitligt sätt kan visas att grunden för skattskyldighetens upphörande har uppstått vid en tidigare tidpunkt än den då anmälan gjordes, kan skattskyldigheten anses ha upphört vid den tidpunkten.

Överlåtaren svarar för skatten för överlåtelsedagen, och innehavaren svarar för skatten för den sista dag som han är fordonets innehavare.

9 §
Fordonsskattens belopp

I fordonsskatt uppbärs per dag ett belopp som består av en grundskatteandel med tillägg för en drivkraftsskatteandel. Skattebeloppet för en skatteperiod beräknas genom att summan av grund- och drivkraftsskattebeloppen per dag multipliceras med antalet dagar i skatteperioden.

Skatten påförs på grundval av de uppgifter som har anmälts eller som borde ha anmälts till registermyndigheten.

10 §
Grundskatt

Grundskatt påförs för person- och paketbilar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G) samt för specialbilar vilkas största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram.

Grundskattebeloppet per dag är 26 cent för fordon som tagits i bruk före den 1 januari 1994 och 35 cent för fordon som tagits i bruk nämnda dag eller senare.

11 §
Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per dag är:

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) och bilar avsedda för två ändamål (kategori N1), samt för fordon vars användningssyfte på grund av obesiktigade ändringar närmast motsvarar användningssyftet för personbilar 6,7 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa,

2) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G), husbilar (kategori M1) och servicebilar (kategorierna M1, N1, N2, N3, M1G, N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa,

3) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) med vilka inte används släpvagn 1,0 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa upp till en totalmassa om 12 000 kilogram och 2,2 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa som överstiger denna massa, om fordonet har två axlar. Skatten är 1,3 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har fyra axlar och 1,1 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade för och används för dragning av påhängsvagn 3,1 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 2,3 cent om fordonet har tre axlar, 2,0 cent om fordonet har fyra axlar och 1,8 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade för och används för dragning av egentlig släpvagn eller släpkärra 3,1 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 2,5 cent om fordonet har tre axlar, 2,3 cent om fordonet har fyra axlar och 2,0 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i registret som specialbilar är densamma som skatten för till axelantalet motsvarande fordon i kategori M eller N. För en specialbil fastställs fordonskategorin närmare enligt de fordonsklassificeringsbestämmelser som skulle tillämpas, om fordonets registeringskategori ändrades vid skatteperiodens ingång.

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, skall fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt skall på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan skall göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Fordonsförvaltningscentralen.

12 §
Skattefria fordon

Fria från fordonsskatt är

1) fordon som registrerats med C- eller CD-tecken enligt 36 § 1 mom. c eller d punkten förordningen om registrering av fordon,

2) fordon som ägs eller disponeras av Europeiska gemenskapernas institutioner belägna i Finland eller som på grundval av något annat internationellt avtal är skattefria,

3) fordon som har besiktigats och registrerats som museifordon enligt 24 § fordonslagen,

4) räddningsbilar och ambulanser,

5) bussar (kategorierna M2 och M3),

6) militärfordon som uteslutande ägs och disponeras av försvarsmakten och inte är införda i fordonsregistret,

7) fordon som i enlighet med 38 § förordningen om registrering av fordon är exportregistrerade för utförsel ur landet,

8) fordon som används tillfälligt i Finland på det sätt som föreskrivs i 51 § förordningen om registrering av fordon,

9) fordon som i enlighet med 46 § förordningen om registrering av fordon används med provnummerskyltar med de begränsningar som gäller tillfällig användning av provnummerskyltar,

10) fordon för vilka beviljats förflyttningstillstånd enligt 48 § förordningen om registrering av fordon,

11) motorfordon i vilka huvudsakligen används trä- eller torvbaserat bränsle och

12) person- och paketbilar samt specialbilar för vilka staten eller statliga inrättningar är skattskyldiga och som används av dessa, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002).

Fria från drivkraftsskatt är sådana i 6 § 1 mom. 5 punkten bränsleavgiftslagen (1280/ 2003) avsedda person- och paketbilar som drivs med bränsle bestående av metan.

3 kap.

Uppbörd av fordonsskatt

13 §
Skatteperiod

Fordonsskatt uppbärs för en skatteperiod som omfattar 12 månader, om inte något annat följer av 14 § 3 mom. Fordonsskatten debiteras som dagsbaserad skatt för den tid fordonet varit i den skattskyldiges ägo eller besittning.

14 §
När skatteperioden börjar och upphör

Skatteperioden börjar

1) den dag då skattskyldighet som avses i 8 § inträder,

2) dagen efter den föregående skatteperiodens utgång,

3) den dag då det anmäls till registret att fordonet ändrats till skattepliktigt eller

4) den dag då fordonet ändringsbesiktigas eller ändringsregistreras som skattepliktigt.

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 6 §, börjar hans skatteperiod dagen efter den dag då den föregående i registret antecknade ägarens skatteperiod upphör.

Skatteperioden upphör den sista dagen av en 12 månaders period som börjar en sådan dag som avses i 1 eller 2 mom. eller

1) den dag då skattskyldighet som avses i 8 § upphör,

2) dagen före nästa skatteperiods början,

3) den dag då det anmäls till registret att fordonet ändrats till skattefritt,

4) den dag då fordonet ändringsbesiktigas eller ändringsregistreras som skattefritt eller

5) den dag från och med vilken en i 35 § avsedd rätt till skattebefrielse på grundval av handikapp är i kraft.

15 §
Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan ändring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift som behövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till Fordonsförvaltningscentralens kännedom. Debiteringen verkställs utan att den skattskyldige blir hörd.

16 §
Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan, och överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första hand såsom åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På beloppet av den åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp som påförs. Debiteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren meddelar Fordonsförvaltningscentralen att han inte åtar sig att svara för skatten, återtas debiteringen. Skatten uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgående från den tid fordonet varit i överlåtarens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalts senast på förfallodagen, kan Fordonsförvaltningscentralen debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock efter debiteringen genom anmälan till Fordonsförvaltningscentralen åta sig att svara för skatten.

17 §
Uppbörd av fordonsskatt när skattegrunden ändras

Om beloppet av den i 10 § avsedda grundskatten eller den i 11 § avsedda drivkraftsskatten ändras så att den skatt som skall uppbäras för ett fordon för den återstående skatteperioden är större eller mindre än den skatt som har debiterats, kan beloppet enligt de nya skattegrunderna uppbäras eller återbäras i samband med nästa debitering som gäller fordonet, eller avdras från eller läggas till återbäring som skall betalas till den skattskyldige.

Om uppbörden av den del av skattens belopp som har ändrats inte kan ske i samband med annan debitering eller som avdrag från återbäring, skall den uppbäras eller återbäras separat.

18 §
Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som har debiterats kan av Fordonsförvaltningscentralen på den skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 5 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran skall framställas före skatteperiodens början.

Om en i registret antecknad ny skattskyldig i samband med att hans skattskyldighet börjar betalar en del av den i debetsedeln angivna skatten som är uppdelad på rater, anses han ha gjort en sådan begäran som avses i 1 mom.

Skatt som skall debiteras med anledning av debiteringsrättelse, efterbeskattning eller beslut på ändringsansökan uppbärs i en rat.

19 §
Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den tid då fordonet

1) är anmält till polisen som tillgripet,

2) är beslagtaget eller annars omhändertaget av polisen eller den myndighet som handhar bilskatten,

3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens besittning,

4) omhändertagits som skrotfordon av kommunen eller

5) intygats vara förstört eller nedskrotat.

I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om Fordonsförvaltningscentralen känner till grunden för rättelsen. Betald skatt återbärs till den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §.

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras skatten från den dag då den i 1 mom. avsedda grunden upphörde. Om skatteperioden ännu inte har upphört, uppbärs skatten för den återstående tiden av skatteperioden.

20 §
Ändring av fordons registeruppgifter under skatteperioden

Om ett fordon under skatteperioden ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas så att det fordonsskattebelopp som skall betalas ändras, debiteras fordonsskatten enligt det högre beloppet från den dag då ändringen skedde respektive återbärs fordonsskatt från dagen efter den dag då ändringen skedde.

21 §
Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Fordonsförvaltningscentralen sänder debetsedel, annat meddelande eller beslut under den adress som anmälts till fordonsregistret eller den adress för fakturering av fordonsskatt som skriftligen anmälts till Fordonsförvaltningscentralen. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att Fordonsförvaltningscentralen har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, skall han begära en sådan av Fordonsförvaltningscentralen så att skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas som bevislig delgivning.

22 §
Uppgifter i debetsedeln

Utöver de uppgifter som används vid verkställandet av beskattningen och de uppgifter som behövs för skattebetalningen kan i debetsedeln antecknas uppgifter om obetalda tidigare fordonsskatter för samma fordon och på dessa beräknade dröjsmålspåföljder samt uppgifter om hos vem skatten för ifrågavarande tid har debiterats. I debetsedeln antecknas även beloppet av den skattskyldiges skatter som överförts från föregående skatteperiod för att uppbäras eller återbäras.

På debetsedlar tillämpas inte bestämmelserna i 44 och 45 § förvaltningslagen (434/2003).

23 §
Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller från beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Fordonsförvaltningscentralen fastställa även någon annan dag.

Skatt som skall betalas i mer än en rat förfaller till betalning med tre eller sex månaders intervall från förfallodagen för den första raten på det sätt som anges i debetsedeln.

24 §
Betalning av fordonsskatt

Skatten skall betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar emot betalningar på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I samband med betalningen skall inbetalningskortets referensnummer anges.

Om fordonsskatten inte betalas inom den tid som anges i 23 §, uppbärs hos den skattskyldige förseningsränta som räknas ut enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

25 §
Betalningspåminnelse

Fordonsförvaltningscentralen kan sända den skattskyldige en betalningspåminnelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl att avstå från att sända den.

26 §
Periodisering av skatteuppbörden

Fordonsförvaltningscentralen kan som periodbeskattad godkänna en skattskyldig som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst 50 fordon. Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som svarar för ett mindre antal fordon än detta.

Till en skattskyldig som godkänts som periodbeskattad sänds efter utgången av beskattningsperioden en sammanställning av debetsedlarna för de fordon för vilka den periodbeskattade har varit skattskyldig under perioden. Skatten uppbärs per dag för de fordon som under perioden har varit införda i registret.

Fordonsförvaltningscentralen kan på de villkor som den bestämmer avtala med en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,

2) skattens förfallodag,

3) beskattningsperiodens längd,

4) säkerhet för tryggande av skattefordran,

5) minibeloppet för den skatt som skall debiteras samt

6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.

Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på annat sätt upphör, kan Fordonsförvaltningscentralen häva avtalet utan att höra den skattskyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det sätt som föreskrivs i denna lag.

4 kap.

Återbäring av skatt

27 §
Förutsättningar för återbäring av skatt

Skatt återbärs om under skatteperioden

1) fordonet avregistreras eller registreringsskyltarna för ett intecknat fordon återställs,

2) en ny skattskyldig antecknas i registret,

3) uppgifter som antecknats i fordonsregistret ändras så att fordonet blir skattefritt eller skattebeloppet sänks eller

4) den skattskyldige befrias från skyldigheten att betala skatt.

28 §
Återbäringens belopp

Betald skatt återbärs från dagen efter det att en i 27 § avsedd återbäringsgrund har uppstått. Återbäringens belopp beräknas per dag i enlighet med 10 och 11 §. På återbäring som avses i 27 § betalas inte ränta.

29 §
Återbäringsberättigad

Återbäring betalas till den skattskyldige. Återbäring kan med den skattskyldiges skriftliga samtycke betalas till någon annan än den skattskyldige.

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga återbärs skatten till den hos vilken skatten har debiterats.

30 §
Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalt fordonsskatt av misstag har rätt att hos Fordonsförvaltningscentralen ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag betraktas inte att skatt har betalts för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt fordonsskatt för ett och samma fordon, återbärs den grundlöst betalda skatten på ansökan till den som inte är skattskyldig.

31 §
Överföring av skatteåterbäring

Om Fordonsförvaltningscentralen skall både återbära skatt till en skattskyldig och debitera denne, överför Fordonsförvaltningscentralen utan att höra den skattskyldige återbäringen för att användas som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betalning återbäringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt som har debiterats, överförs återbäringen i väntan på följande debitering.

På överförd skatteåterbäring tillämpas bestämmelserna i 32 §.

Besked om att återbäringsbelopp har överförts för att användas som betalning för skatt skall ges den skattskyldige i följande debetsedel.

32 §
Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av mottagaren angivet bankkonto eller genom betalningsanvisning, om inte återbäringen har använts på det sätt som anges i 31 eller 33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalts av den skattskyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalt den skatt som skall återbäras, skall betalaren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Fordonsförvaltningscentralen.

33 §
Kvittning

Om de förutsättningar för kvittning som anges i lagen om skatteuppbörd är uppfyllda och kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas mellan skatter som uppbärs av Fordonsförvaltningscentralen och skatter som uppbärs av någon annan myndighet. På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

34 §
Stöd för kombinerade transporter

Av fordonsskatt som betalts för en lastbil återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en internationell transport och som ägt rum i Finland och för vars del gäller att sträckan mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. På återbäringen tillämpas bestämmelserna i lagen om vissa internationella kombinerade transporter (440/2000).

5 kap.

Skattebefrielse som beviljas personer med handikapp

35 §
Skattebefrielse på grundval av handikapp

Befrielse från grundskatt beviljas

1) en person som beviljats sådant parkeringstillstånd för handikappade som avses i 28 b § vägtrafiklagen,

2) en person som transporterar en person med handikapp som beviljats sådant tillstånd som avses i 1 mom. eller

3) en person som beviljats återbäring av bilskatt enligt 51 § bilskattelagen (1482/1994) eller i 50 § bilskattelagen avsedd befrielse från skatt på grund av men till följd av egen eller en familjemedlems sjukdom, skada eller handikapp.

Skattebefrielse på grundval av en och samma persons handikapp kan beviljas för endast ett fordon i taget och en skattskyldig kan få skattebefrielse på grundval av handikapp för endast ett fordon i taget.

36 §
Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp skall göras skriftligt hos Fordonsförvaltningscentralen.

Av ansökan skall framgå den skattskyldiges och den handikappade personens namn, adress och personbeteckning samt fordonets registreringstecken och motiven till ansökan. Till ansökan skall fogas kopia av eventuellt bilskatteåterbäringsbeslut eller parkeringstillstånd. Fordonsförvaltningscentralen kan kräva att bilagorna inlämnas som styrkta kopior eller att handlingarna uppvisas i original.

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Fordonsförvaltningscentralen känner till grunden för skattebefrielsen.

37 §
Tiden för vilken skattebefrielsen gäller

Skattebefrielsen är i kraft så länge som det inte sker några förändringar i förutsättningarna för skattebefrielse.

6 kap.

Andra än i Finland registrerade fordon

38 §
Fast skatt och konsumtionsskatt

För sådana fordon med annan drivkälla än motorbensin samt lastbilssläpvagnar som är registrerade utomlands och som införts till Finland för tillfälligt bruk skall i fordonsskatt betalas fast skatt för varje dygn som fordonet används i Finland. Fordonet anses ha använts i Finland från det dygn då det fördes in på finskt territorium till utgången av det dygn då det fördes ut från finskt territorium. Därtill uppbärs konsumtionsskatt på grundval av den sträcka som körts i Finland.

39 §
Skyldighet att betala fast skatt och konsumtionsskatt

Skyldig att betala skatt som avses i 38 § är fordonets ägare eller innehavare. Om skatt inte kan uppbäras hos fordonets ägare eller innehavare, kan skatten debiteras hos den för vars räkning eller uppdrag fordonet används i Finland.

40 §
Den fasta skattens belopp

Fast skatt påförs enligt följande:

Fast skatt Euro per dygn
Paketbil 13,00
Buss 15,00
Lastbil 25,00
Lastbilssläpvagn 15,00
41 §
Konsumtionsskattens belopp

Konsumtionsskatt betalas på grundval av den sträcka som körts i Finland för varje kalenderdygn, ankomst- och avfärdsdagen medräknade, enligt följande:

Konsumtionsskatt Euro/km Euro/dygn minst
Paketbil 0,10 33,00
Buss 0,15 60,00
Lastbil 0,60 225,00
Lastbilssläpvagn 0,20 85,00

För lastbilssläpvagn uppbärs konsumtionsskatt för samma sträcka som för dragbilen, om inte någon annan bevisning lämnas med avseende på sträckan.

42 §
Debitering av skatt

Fast skatt och konsumtionsskatt debiteras och uppbärs på förhand när fordonet förs in i landet. Beskattningen skall rättas, om det vid utförseln av fordonet ur landet konstateras att fordonet körts en längre eller kortare sträcka eller använts en längre eller kortare tid i Finland än vad som förutsattes då skatten uppbars. Vid tilläggsdebitering med anledning av rättelse kan tilläggsbeloppet höjas med högst 50 euro.

43 §
Befrielse av vissa utomlands registrerade fordon från fordonsskatt

På grundval av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av skatt som avses i 38 § för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfälligt bruk enligt följande:

1) befrias från fast skatt och konsumtionsskatt fordon registrerade i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgisien, Lettland, Litauen, Moldavien, Republiken Slovakien, Tadzjikistan, Republiken Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina eller Uzbekistan, lastbilar och lastbilssläpvagnar registrerade i Libyen samt bussar registrerade i Turkiet och sådana lastbilar som är i trafik mellan Finland och Turkiet,

2) befrias från fast skatt fordon registrerade i Schweiz och Ryska federationen,

3) befrias från konsumtionsskatt fordon registrerade i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Norge eller Slovenien samt

4) nedsätts konsumtionsskatten för fordon registrerade i Schweiz så att skatten nedsätts till 0,03 euro per kilometer för paketbilar, 0,05 euro per kilometer för bussar och lastbilar samt 0,02 euro per kilometer för lastbilssläpvagnar.

På fordon registrerade i Schweiz tillämpas inte bestämmelserna om konsumtionsskattens minsta belopp. Ett fordon som är registrerat i Schweiz är befriat från konsumtionsskatt, om den sträcka som körts i Finland är högst 50 kilometer.

44 §
Fordon som är befriade från fast skatt och konsumtionsskatt

Fritt från fast skatt är ett utomlands registrerat motorfordon vars registreringsland tillträtt den konvention rörande beskattning av landsvägsfordon i privat bruk i internationell trafik som trädde i kraft genom förordningen av den 14 september 1956 (495/1956) eller den konvention rörande beskattning av fordon, som används vid internationell befordran av resande som trädde i kraft genom förordningen av den 10 februari 1967 (104/1967) eller den konvention rörande beskattning av fordon som används vid internationell godsbefordran som trädde i kraft genom förordningen av den 10 februari 1967 (106/1967), och vilket fordon används tillfälligt i Finland enligt de villkor som nämns i vederbörande konvention och inom gränserna för den. Fria från ovan i 38 § föreskrivna skatter är med stöd av en överenskommelse med en främmande stat under villkor av ömsesidighet sådana utomlands registrerade paketbilar, lastbilar, bussar och lastbilssläpvagnar som tillfälligt används i Finland. Skattefriheten beviljas för en lika lång tid som ett i Finland registrerat fordon beviljas motsvarande förmån i den främmande staten, dock för högst ett år efter införseln.

Fordon som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är befriat från fast skatt och konsumtionsskatt.

Fordon som är registrerade i Ryssland är befriade från konsumtionsskatt.

7 kap.

Skatteförhöjning, skatterättelse till skattetagarens fördel och efterbeskattning

45 §
Skatteförhöjning

Om en skattskyldig har underlåtit att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt och någon ny ägare inte har antecknats i registret, höjs skatten enligt följande:

1) om den skattskyldige inte efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den första skatteperioden uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för den följande skatteperioden med högst 50 procents förhöjning och

2) om den skattskyldige efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den andra skatteperioden ännu inte uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för de följande skatteperioderna med högst 100 procents förhöjning.

Skatt som skall debiteras genom efterbeskattning kan höjas till högst det tredubbla beloppet, om den skattskyldiges förfarande vid skatteundandragande kan anses som grovt.

46 §
Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits till en skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas inom fem år efter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om skatteåterbäring fattades.

Utan hinder av den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Fordonsförvaltningscentralens beslut som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om Fordonsförvaltningscentralens beslut.

47 §
Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan grund med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Fordonsförvaltningscentralen den odebiterade eller återburna skatten för betalning.

Om skattens belopp skall beräknas på ett fordon som inte är infört i registret, skall skatten på basis av de omständigheter som är kända uppskattas till det belopp som sannolikt skulle betalas för ett registrerat fordon av motsvarande slag. Skatten kan alltid påföras åtminstone på basis av de uppgifter som antecknats om fordonet då det senast var infört i registret.

Innan efterbeskattning verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterbeskattning skall verkställas inom två år efter utgången av det år under vilket den omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skattemyndighetens kännedom. Efterbeskattning verkställs dock senast fem år efter utgången av det år för vilket skatten borde ha debiterats.

8 kap.

Förhandsavgörande, rättelse och ändringssökande

48 §
Förhandsavgörande

Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande debiteras avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Om en sökande kräver det, skall ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. På ändringssökande som gäller förhandsavgörande tillämpas bestämmelserna i 50 §. Ändring får dock inte sökas i beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

49 §
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den som saken gäller inom den tid som anges i 46 § yrka rättelse hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Fordonsförvaltningscentralen kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

50 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan som saken gäller och på statens vägnar skatteombudet vid Nylands skatteverk och i ärenden som gäller fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § tullombudet vid Tullstyrelsen.

För den skattskyldige och någon annan som saken gäller är besvärstiden fem år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Vid förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för skattetagaren är sex månader från skattebeslutet och 30 dagar från förhandsavgörandet. Ändring skall sökas skriftligt, och besvärsskriften skall tillställas den behöriga skatteuppbördsmyndigheten inom besvärstiden.

Skatteuppbördsmyndigheten skall behandla besvären som en rättelseansökan. Godkänns besvären inte i sin helhet, hänskjuts den del av besvären som inte godkänts till Helsingfors förvaltningsdomstol.

51 §
Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär har den som med stöd av 50 § får söka ändring i beskattningen.

Besvärstillstånd kan beviljas

1) om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) om det på grund av ett uppenbart fel som inträffat i ärendet finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet eller

3) om det föreligger vägande ekonomiska eller andra skäl att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av det överklagade förvaltningsdomstolsbeslutet.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften, som skall innefatta ansökan om besvärstillstånd, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol.

52 §
Ränta som skall betalas med anledning av ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssökande har avlyfts eller sänkts, skall till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från skattebetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd (903/1978).

Ränta betalas dock inte på grundval av rättelse, om skatteåterbäringen beror på att den skattskyldige har underlåtit att göra anmälan om någon omständighet som hänför sig till skattskyldighetens upphörande eller till avbrytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller om andra sådana liknande omständigheter som han känner till och som gäller skattskyldighet eller fordonets skattepliktighet.

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver Fordonsförvaltningscentralen in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

53 §
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av skatteombudet vid Nylands skatteverk. Statens talan i ärenden som gäller fast skatt och konsumtionsskatt som avses i 38 § förs av Tullstyrelsens tullombud.

Skatteombudet och tullombudet hörs och beslut delges dem genom att de bereds tillfälle att ta del av ett beslut och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

54 §
Omröstning i förvaltningsdomstolen

Om det råder olika åsikter vid avgörandet av ett ärende som har överklagats med stöd av denna lag, gäller som beslut den åsikt som flertalet skall anses ha omfattat. Vid lika röstetal vinner den åsikt som är fördelaktigast för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

55 §
Verkställighet

En skattskyldig eller en annan person som ansvarar för skatten är skyldig att betala skatt som förfallit till betalning oberoende av om ändring i skatten söks eller inte.

9 kap.

Myndigheter och tillsyn

56 §
Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Fordonsförvaltningscentralen, dock så att tullverket är skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är länsstyrelsen på Åland, på vilken tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Fordonsförvaltningscentralen.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen handhas av Fordonsförvaltningscentralen och tullverket, samt i fråga om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av länsstyrelsen på Åland. Fordonsförvaltningscentralen behandlar dock även sådana ärenden om skatteuppskov och skattelättnad som gäller skatter som uppbärs av länsstyrelsen på Åland.

57 §
Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Fordonsförvaltningscentralen samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag eller förordning skall tillse att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som förfallit till betalning inte har betalts för fordonet. Fordonsförvaltningscentralen kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

58 §
Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalts inom utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Fordonets registreringsskyltar och registerutdrag skall omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd utfärdat av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett av myndigheten anvisat ställe för förvaring.

Fordonsförvaltningscentralen kan av synnerligen vägande skäl helt och hållet eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte skall tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.

Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare i ett register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte användningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet, medför detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald skatt.

59 §
Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning enligt fordonslagen skall besiktningsförrättaren kontrollera att fordonsskatten är betald. Om fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, godkänns fordonet inte vid en periodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte framläggs någon annan bevisning om att skatten har betalts, avbryts besiktningen tills skatten jämte förseningsräntor har betalts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna kan förhindra att fordonet används under den tid som besiktningen är avbruten.

Som bevisning enligt 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt, ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.

Om Fordonsförvaltningscentralen har fattat ett i 58 § 2 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.

60 §
Kringgående av skatt

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras som om den riktiga formen hade använts i saken.

Om det är uppenbart att vid beskattningen bör förfaras så som avses i 1 mom., skall vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige beredas möjlighet att lämna utredning om de konstaterade sakförhållandena. Lämnar den skattskyldige inte härvid utredning om att den rättsliga form som har givits förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål eller att åtgärden inte uppenbart har vidtagits i syfte att uppnå befrielse från skatt, skall vid verkställandet av beskattningen förfaras så som avses i 1 mom.

61 §
Skattelättnad

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning av fordonsskatt som betalts eller skall betalas jämte därpå beräknad ränta. Fordonsförvaltningscentralen eller finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter erhålla uppgifter som behövs för att avgöra ett skattelättnadsärende. Tullstyrelsen avgör ansökningar om skattebefrielse eller skatteuppskov som gäller i 38 § avsedd fast skatt och konsumtionsskatt. Uppskov med betalning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell betydelse.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

62 §
Minsta belopp som uppbärs, debiteras och återbärs

Det minsta fordonsskattebelopp som debiteras för en skatteperiod är 17 euro. Skatt återbärs, om det belopp som skall återbäras är fem euro eller mer. En återbäring på mindre än fem euro kan överföras för att gottskrivas vid följande debitering.

Det minsta skattebelopp som uppbärs är 10 euro. Fordringar eller sammanräknade fordringsbelopp till ett belopp som understiger detta belopp uppbärs endast av särskilda skäl, bland annat om den skattskyldige har gjort upprepade eller avsiktliga felbetalningar.

63 §
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är offentliga med undantag av handlingar som gäller den skattskyldiges hälsa, ansökningar om skattelättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om fordonsskatt och om den skattskyldige tillämpas även bestämmelserna i 20 § lagen om fordonstrafikregistret.

Fordonsförvaltningscentralen kan utfärda intyg över att fordonsskatt för fordonet inte är obetald. För uppgifterna debiteras avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

64 §
Dataöverföringsersättning samt penninginrättningars skyldighet att betala dröjsmålsränta

På betalning av dataöverföringsersättning till penninginrättningar och penninginrättningarnas skyldighet att betala dröjsmålsränta för försenad överföring eller redovisning av skattemedel tillämpas vad som avtalas mellan Fordonsförvaltningscentralen och penninginrättningarna.

65 §
Elektronisk signatur

En handling som utställs ur beskattningssystemet kan undertecknas maskinellt. Detta skall nämnas i handlingen.

66 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av fordonsskatt och för försök därtill finns i 29 kap. 1―3 § strafflagen (39/1889).

Den som framför ett fordon för vilken fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, skall för fordonsskatteförseelse dömas till böter. Likaledes skall dömas fordonets ägare eller innehavare, som överlåtit sådant fordon att framföras av annan.

67 §
Uppbörd av fast skatt och konsumtionsskatt i vissa fall

När en proposition om ändring av skattebelopp som avses i 40 eller 41 § eller om ändring av sådan befrielse eller nedsättning av dessa skatter som avses i 43 eller 44 § har lämnats till riksdagen, kan statsrådet genom förordning föreskriva att skatten skall uppbäras enligt propositionen från det att propositionen lämnats. Om riksdagen inte godkänner lagförslaget, återbärs det överskjutande skattebeloppet.

68 §
Övergångsbestämmelser

Den första skatteperioden år 2004 börjar för alla skattepliktiga fordon den 1 januari 2004. 2004 års skatteperiod upphör den kalenderdag som motsvarar dagen då fordonet senast överläts eller dagen före fordonets första registrering eller omregistrering. Om motsvarande dag saknas i den månad då skatteperioden borde upphöra, betraktas den sista dagen i månaden som dagen för skatteperiodens upphörande. Om en skatteperiod som fastställs på detta sätt skulle upphöra före den 31 mars 2004, skjuts skatteperiodens upphörande fram med ett år. Skatten debiteras för alla fordon på en gång vid den beskattning som verkställs för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2004.

Beloppet av den skatt som skall debiteras kan på den skattskyldiges begäran före skattens förfallodag av Fordonsförvaltningscentralen delas upp för betalning i två, tre eller fyra rater, beroende på längden på den skatteperiod som börjar den 1 januari 2004. Skatt för skatteperioder som är kortare än 6 månader betalas i en rat. Skatten för skatteperioder som är längre än 6 månader men kortare än 9 månader kan betalas i två rater. För skatteperioder som är längre än 9 månader men kortare än 12 månader kan skatten delas upp för betalning i två eller tre rater och för skatteperioder som är längre än 12 månader i två eller fyra rater. Under övergångsperioden tillämpas inte bestämmelserna i 18 § om betalning av skatt i rater.

Med avvikelse från bestämmelserna i 23 § fastställs förfallodagarna för övergångsperiodens första rat av Fordonsförvaltningscentralen.

69 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen om fordonsskatt (1111/1996) och lagen om skatt på motorfordon (722/1966) jämte ändringar. De lagar som var i kraft när denna lag trädde i kraft och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem tillämpas dock på de i de nämnda lagarna avsedda skatter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004. På ändringssökande, skattelättnad eller skatteuppskov som anhängiggjorts efter det att denna lag har trätt i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, om ärendet anhängiggörs efter det att denna lag har trätt i kraft.

På skattelättnad och skatteuppskov som gäller tilläggsskatt som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004 tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Bestämmelserna i 13 § 2 mom. lagen om skatt på motorfordon tillämpas inte på skatteåterbäringar som hänför sig till den 1 januari 2002 eller tiden efter detta.

Fordonsförvaltningscentralen kan innan lagen träder i kraft vidta sådana åtgärder för att ingå avtal om periodbeskattning och om uppgifter av biträdande art vid skatteuppbörden som verkställigheten av lagen förutsätter.

RP 111/2003
FiUB 36/2003
RSv 108/2003
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG (31999L0062); EGT nr L 187, 20.7.1999, s. 43

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.