1277/2003

Givet i Åbo den 9 maj 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 17 kap. 4 §, 5 § 1 mom. samt 7―11 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 864/1995, och

ändras 17 kap. 3 § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § som följer:

17 kap.

Begravningsväsendet

3 §

En begravningsplats och ett jordfästningskapell skall invigas innan de tas i bruk. Ett i begravningslagen (457/2003) avsett konfessionslöst gravområde skall dock inte invigas.

Församlingen skall hålla en begravningsplats vårdad på ett med beaktande av ändamålet värdigt sätt. En begravningsplats och ett i 1 mom. avsett konfessionslöst gravområde skall vara inhägnade eller i övrigt avgränsade på ett klart urskiljbart sätt.


5 §

Över begravningsplatsen skall utarbetas en gravkarta. Graven kan bestå av en eller flera gravplatser och samma gravplats av flera gravutrymmen. Begravningsplatsen eller en del av den kan utgöra en minneslund i vilken askan av en avliden strös ut eller göms utan att gravutrymmet anges.


6 §

En gravgårdsplan är en översiktskarta som anger gränserna för begravningsplatsen, trafikregleringarna på den, var olika funktioner är placerade samt indelar gravområdena i lämpliga enheter. Gravgårdsplanen görs upp så att det område som reserverats som begravningsplats används på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till terrängens natur, skönhetssynpunkter och församlingens ekonomiska bärkraft. I planen skall också ingå en torrläggnings- och vattenförsörjningsplan för begravningsplatsområdet, ordnandet av avfallshanteringen samt placeringen av gångar, gravområden och byggnader.

En dispositionsplanen för en begravningsplats innehåller en verbal beskrivning av gravgårdsplanen och klarlägger de detaljer i gravgårdsplanen som inte framgår av ritningarna. Av planen framgår dessutom huruvida djupbegravning tagits i bruk på begravningsplatsen eller på en del av den och i vilken ordning gravavdelningarna tas i bruk. I dispositionsplanen beaktas också särdragen för de delar av begravningsplatsen som anlagts vid olika tidpunkter samt anges de särskilda begränsningarna för användningen av begravningsplatsen.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Åbo den 9 maj 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.