1275/2003

Givet i Åbo den 9 november 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 18 kap. 1 § 3 och 4 mom., 19 kap. 2 § 2 mom., 4 a, 5 a och 12-22 §, mellanrubriken före 12 § och mellanrubriken före 21 § samt 23 kap. 1 och 3 §,

av dessa lagrum 19 kap. 4 a § sådan den lyder i kyrkomötets beslut 678/1997, 5 a § sådan den lyder i beslut 1248/1996, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 864/1995 och 1165/1999, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 864/1995, 15 och 21 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda beslut 678/1997 och 18 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1165/1999 samt 23 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1234/1999,

ändras 5 kap. 5 § 2 punkten, 6 kap. 56 § och mellanrubriken före 56 §, rubriken för V avdelningen, 18 kap. 1 § 2 mom. och 1 a § 2 mom., 19 kap. 1 och 3-6 § och 8 § 1 mom. samt 22 kap. 1 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 kap. 56 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1307/1997, 18 kap. 1 a § sådan den lyder i nämnda beslut 678/1997 och 19 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda beslut 1248/1996, samt

fogas till 18 kap. en ny 9 § som följer:

5 kap.

Prästämbetet

5 §

Till prästämbetet kan den ordineras som


2) är tjänsteinnehavare vid kyrkostyrelsen eller domkapitlet,


6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

C. Övriga tjänster
56 §

Om behörighetskraven för innehavarna av de tjänster som avses i 6 kap. 15 § kyrkolagen samt om tjänsteinnehavarnas uppgifter bestäms i fråga om tjänster vid kyrkostyrelsen i en instruktion som utfärdas av kyrkostyrelsen och i fråga om tjänster vid domkapitlen i instruktioner som utfärdas av domkapitlen.

V AVDELNINGEN

STIFTSFÖRVALTNINGEN

18 kap.

Biskopsämbetet

1 §

Biskopen skall

1) värna om kyrkans enhet och främja fullgörandet av kyrkans uppgift i stiftet,

2) övervaka att kyrkans uppgift sköts troget i församlingarna i enlighet med kyrkans bekännelse, kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan samt de föreskrifter och anvisningar som baserar sig på dem,

3) stöda och vägleda stiftets präster i deras arbete samt övervaka att de fullgör de skyldigheter som hör till prästämbetet och till deras prästtjänst,

4) främja en god arbetsgemenskap i församlingarna och övervaka att prästerna och de övriga tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i församlingarna är oförvitliga i sin lära och förhåller sig kristligt i sitt leverne,

5) främja samarbetet mellan församlingarna och en ändamålsenlig skötsel av deras ekonomi och förvaltning samt övervaka att man i denna verksamhet iakttar gällande författningar,

6) förrätta vigningar och invigningar samt installationer i stiftet eller förordna någon annan präst att utföra en sådan förrättning, om inte något annat följer av 5 kap. 1 § 2 mom., samt

7) utföra övriga uppgifter och besluta om de frågor som enligt kyrkolagen och kyrkoordningen skall avgöras av honom.

1 a §

De präster som tjänstgör vid kyrkostyrelsen och som hör till ärkestiftet är underställda ärkebiskopen.

9 §

Biskopen, i ärkestiftet ärkebiskopen, skall minst vart sjätte år kalla prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte vars uppgift är att behandla teologiska frågor samt ärenden som gäller skötseln av församlingarna samt annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Biskopen, i ärkestiftet ärkebiskopen eller biskopen, skall vid behov sammankalla församlingarnas förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare samt representanter för föreningar, stiftelser och anstalter till stiftsdagar vid vilka för kyrkan och stiftet aktuella frågor behandlas.

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

A. Domkapitlet
1 §

För att främja kyrkans uppgift i stiftet skall domkapitlet om inte annat bestäms i kyrkolagen eller kyrkoordningen

1) sköta stiftets verksamhet, förvaltning och ekonomi,

2) stöda och övervaka församlingarnas verksamhet och förvaltning,

3) sköta prästernas personalärenden och övervaka deras och församlingens övriga tjänsteinnehavares och arbetstagares skötsel av sina uppgifter samt deras leverne,

4) sköta kontakterna till den gemensamma verksamheten och förvaltningen inom hela kyrkan, till andra stift, till kristna organisationer och andra intressegrupper i samhället,

5) bereda ärenden för stiftsfullmäktige,

6) verkställa stiftsfullmäktiges beslut,

7) förvalta de donationsmedel och fonder av stiftelsenatur som domkapitlet besitter med iakttagande av 15 kap. 4 § 1 och 2 mom. kyrkolagen,

8) anställa och säga upp domkapitlets tjänsteinnehavare och arbetstagare,

9) sköta de uppgifter i stiftet som inte ankommer på någon annan myndighet i stiftet, samt

10) utföra de övriga uppgifter som ålagts domkapitlet i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan.

Domkapitlet antar för sig en arbetsordning.

3 §

Samma person kan väljas till prästassessor eller lekmannamedlem för högst två mandatperioder.

Om en lekmannamedlem har flyttat från stiftet, förlorat sin valbarhet eller avlidit skall ett nytt val förrättas för val av en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Om en prästassessor har flyttat från stiftet, förlorat sin valbarhet eller avlidit skall ett nytt val förrättas för val av en ny medlem för den följande treårsperioden.

4 §

Biskopen leder och övervakar domkapitlets verksamhet och är chef för tjänsteinnehavarna vid domkapitlet.

I ärkestiftet leder och övervakar biskopen domkapitlets verksamhet och är chef för tjänsteinnehavarna vid domkapitlet.

I ärkestiftet verkar i första hand biskopen som ordförande för domkapitlet. Ärkebiskopen är ordförande när domkapitlet handlägger ärenden som uteslutande gäller församlingar inom hans ansvarsområde samt präster och andra tjänsteinnehavare som är anställda hos dem eller ärenden som i övrigt med stöd av arbetsfördelningen enligt 18 kap. 1 a § skall handläggas under ärkebiskopens ordförandeskap. Om ärendet gäller såväl ärkebiskopens som biskopens ansvarsområden skall biskopen verka som ordförande. Även domkapitlets framställningar och utlåtanden till kyrkomötet, biskopsmötet, stiftsfullmäktige eller kyrkostyrelsen skall handläggas under biskopens ordförandeskap.

5 §

Ärendena avgörs på föredragning av någon av domkapitlets tjänsteinnehavare så som bestäms i arbetsordningen för domkapitlet. Ärenden som avses i 19 kap. 5 § kyrkolagen samt mindre förvaltningsärenden kan avgöras utan föredragning.

Ordföranden för stiftsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid domkapitlets sammanträden, men inte rätt att delta i beslutsfattandet.

6 §

En tjänsteinnehavare vid domkapitlet kan inte berättigas att i enlighet med 19 kap. 5 § kyrkolagen avgöra ärenden som gäller

1) godkännande för prästämbetet,

2) utnämning till en tjänst, utfärdande av ett tjänsteförordnande som är längre än sex månader eller återkallande av ett tjänsteförordnande eller något annat ärende som har samband med besättande eller avslutande av en tjänst eller ett arbetsavtalsförhållande,

3) ett ärende som underställts domkapitlet,

4) upprättande av ett budgetförslag samt bokslutet,

5) ett rättelseyrkande, samt

6) ett ärende som skall handläggas av ett fulltaligt domkapitel.

Domkapitlets ordförande eller en medlem av domkapitlet kan inom en tid som anges i arbetsordningen till domkapitlet för avgörande överföra ett ärende i vilket en tjänsteinnehavare fattat beslut.

Sådana beslut av en tjänsteinnehavare som kan överföras till domkapitlet för avgörande skall dateras och ges den första vardag då beslutet inte kan överföras till domkapitlet för avgörande.

B. Kontraktsprost
8 §

På kontraktsprosten ankommer att i prosteriet

1) främja fullgörandet av kyrkans uppgift,

2) övervaka att denna uppgift sköts troget i församlingarna samt i enlighet med kyrkans bekännelse, kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan samt de föreskrifter och anvisningar som baserar sig på dem,

3) tillsätta samarbetsorgan inom prosteriet och även i övrigt främja samarbetet mellan församlingarna samt leda verksamheten i prosteriet, samt

4) handha de övriga uppgifter som har föreskrivits kontraktsprosten eller som biskopen eller domkapitlet har tilldelat honom.


22 kap.

Kyrkostyrelsen och kyrkans centralfond

1 §

Från varje stift skall utses en lekmannamedlem på grundval av stiftsfullmäktiges förslag. För valet av lekmannamedlemmen ställer stiftsfullmäktige tre lekmän på förslag.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Åbo den 9 november 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.