1272/2003

Given i Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelverkets avgiftsbelagda prestationer och om de avgifter som tas ut för dem.

Beträffande avgifter för köttbesiktning, övervakning av slakterier samt styckningsanläggningar och kyllager i anslutning till dessa och övervakning av anläggningar inom fiskeribranschen samt om de avgiftsbelagda kontroller som utgör ett villkor för de stöd som Europeiska gemenskapen betalar bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Livsmedelsverkets offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde tas ut, är

1) övervakningen av andra inrättningar i anslutning till slakterier än styckningsanläggningar och kyllager,

2) övervakningen av ekologisk produktion,

3) övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött.

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion uppbärs dock inte vid övervakningen av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten i fråga.

Livsmedelsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka avgifter uppbärs enligt avgiftstabellen i bilagan, är

1) beslut och övervakning,

2) utfärdande av intyg,

3) mottagande av anmälningar.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Livsmedelsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) publikationer och övrigt material som tillställs kunden på begäran och som Livsmedelsverket producerar och förlägger,

2) andra utbildnings-, konsult- och informationstjänster än sådana som hänför sig till myndighetsövervakningen,

3) utlämnande av Livsmedelsverkets register eller bruksrättigheter till dessa samt utlämnande av uppgifter i registren på beställning,

4) användning av lokaliteter och apparatur,

5) kopior och andra avskrifter samt sändande av dem,

6) övriga på beställning baserade prestationer som är jämförbara med dem som avses i punkterna 1―5.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2006.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för sådana prestationer som beställs under den tid förordningen är i kraft.

För prestationer som har beställts före förordningens ikraftträdande tas avgifter ut enligt vad som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (870/2001).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Avgifterna enligt denna avgiftstabell uppbärs även om ansökan inte godkänns. Om ärendet förfaller av en orsak som beror på sökanden, uppbärs de kostnader som behandlingen av ärendet föranlett, dock högst till det belopp som anges i denna avgiftstabell.

I Livsmedelsverkets beslut och övervakning / fast avgift

1) Behandling av ansökan om godkännande av slakteri

a) inrättning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år, 530 euro,

b) inrättning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år, 1060 euro,

2) behandling av ansökan om godkännande av en inrättning i anslutning till ett slakteri, 530 euro.

En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från inrättningar som är belägna inom samma område och hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så, att till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av en tillståndsansökan läggs, såsom de övriga tillståndsansökningarnas andel, 50 % av den fasta avgiften för dessa.

3) behandling av ett sådant ansökningsärende som avses i 1 och 9 § förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/1972) 513 euro,

4) behandling av en begäran om godkännande som avses i 3 § handels- och industriministeriets beslut om övervakningen av förordningen om djupfrysta livsmedel samt om övervakningsmetoderna (340/1994) 168 euro,

5) behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten enligt artikel 1.1 och 1.2 i rådets direktiv 80/777/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten 884 euro,

6) behandling av ansökningsärenden som avses i 8, 9 och 10 § handels- och industriministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om ost (316/1977) 177 euro,

7) behandling av ett ansökningsärende som gäller marknadsföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från tredje land och som avses i artikel 11.6 a i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel 310 euro,

8) behandling av en tillståndsansökan som gäller användningen av en sådan på konventionellt sätt producerad ingrediens av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 3 punkt b i kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 om definition av innehållet i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen 79 euro, förnyande av tillstånd 21 euro,

9) införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion 88 euro per verksamhetsidkare; avgiften uppbärs dock inte om personen i fråga redan har registrerats i registret över ekologisk produktion som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion,

10) den årliga grundavgiften för kontrollen av ekologisk produktion 53 euro per verksamhetsidkare,

11) behandling av en ansökan som gäller införande av kompetenstestare i registret över kompetenstestare 75 euro,

12) övervakning av ostens privat lagring 50 euro per besök,

13) övervakning av smörets privat lagring 80 euro per provtagning.

II Livsmedelsverkets beslut / avgifter som fastställs enligt timpris (55 euro/h)

1) behandling av ett ansökningsärende som gäller undantag från bestämmelserna i 5 § förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (521/1992),

2) behandling av ett ärende gällande godkännande av ett sådant provningsorgan som avses i 5 § 2 mom. (15/1999) förordningen om övervakning av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport,

3) behandling av en anmälan som gäller utsläppande på marknaden av livsmedel för speciella medicinska ändamål och som avses i 11 § handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000),

4) behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och inrättningar i anslutning till dessa.

Vid avgifter som fastställs enligt timpris avrundas tiden till närmaste halva timmen.

III Utfärdande av intyg som hör till Livsmedelsverkets verksamhetsområdet

1) certifikat
1.1 för ett parti och en ekologisk verksamhetsidkare 16 euro
1.2 för en produkt eller en produktionsinrättning 37 euro
1.3 för ett ekologiskt handelsparti 84 euro
1.4 övriga 53 euro
2) annat intyg som utfärdats på begäran 11 euro
3) intyg och kort om hygienisk kompetens 4 euro

IV Mottagande av anmälningar som hör till Livsmedelsverkets verksamhetsområde

1) mottagande av anmälan som avses i 7 § handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott (571/2003) 21 euro,

2) mottagande av anmälan som avses i 8 § handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter (662/2000) 21 euro.

V Uppbärande av kostnader för expertutlåtanden och för nödvändiga resekostnader

Då det gäller ansökningsärenden samt utfärdande av certifikat och intyg som nämns i punkterna I―III i avgiftstabellen uppbärs även kostnader som föranleds av anskaffandet av expertutlåtanden som eventuellt behövs vid behandlingen av ärendena samt nödvändiga resekostnader.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.