1248/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning den 26 februari 2002 om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina (167/2002) 23 §,

ändras 3 § 2 mom., 11 § 6 mom. och 17 §, samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till förordningen en ny 10 a §, till 11 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―6 mom. blir 3―7 mom. samt till 14 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Antagningsenheter

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan de studerande antas till ett bestämt utbildningsprogram i fråga om följande yrkesinriktade grundexamina:

1) grundexamen inom lantbruksbranschen: utbildningsprogrammet för hästhushållning och utbildningsprogrammet för pälsdjursuppfödning,

2) grundexamen inom skogsbranschen: utbildningsprogrammet för skogsmaskinsbranschen,

3) grundexamen inom beklädnadsbranschen: utbildningsprogrammet för modistbranschen och utbildningsprogrammet för pälsbranschen,

4) grundexamen i grafisk kommunikation: utbildningsprogrammet för layout och utbildningsprogrammet för tryckeriteknik,

5) grundexamen i logistik; utbildningsprogrammet för transportservice,

6) grundexamen inom elbranschen: utbildningsprogrammet för automationsteknik och underhåll, utbildningsprogrammet för elektronik och datakommunikationsteknik samt utbildningsprogrammet för el- och energiteknik,

7) grundexamen inom byggnadsbranschen: utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport,

8) grundexamen inom livsmedelsbranschen: utbildningsprogrammet för mejeribranschen.

9) grundexamen i sjöfart: utbildningsprogrammet för eldrift,

10) grundexamen inom företagsekonomi: utbildningsprogrammet för informations- och bibliotekstjänst,

11) grundexamen i turism: utbildningsprogrammet för programservice inom turism och utbildningsprogrammet för försäljnings- och rådgivningstjänster inom turism,

12) grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: utbildningsprogrammet för akutvård,

13) grundexamen inom hantverk och konstindustri: utbildningsprogrammet för planering och tillverkning av föremål, utbildningsprogrammet för planering och tillverkning av textil och beklädnad och utbildningsprogrammet ör miljöplanering och -byggande.

Vid antagning till utbildning som leder till grundexamen inom hantverk och konstindustri, grundexamen i audiovisuell kommunikation, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans samt grundexamen i musik kan de studerande antas också till någon annan av utbildningsanordnaren fastställd antagningsenhet än en sådan som avses i 1 och 2 mom.

4 §
Antagningsgrunder

Vid antagning till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik eller grundexamen i idrott ges den sökande poäng förutom för de omständigheter som nämns i 2 mom. också för tidigare studier, fritidsintressen eller andra extra prestationer.

10 a §
Tidigare studier, fritidsintressen, andra extra prestationer

Utbildningsanordnaren kan ge sökande till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik eller grundexamen i idrott 1―3 poäng på basis av tidigare studier, fritidsintressen eller andra extra prestationer.

11 §
Inträdes- eller lämplighetsprov

Antagningen av studerande till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik samt grundexamen i idrott sker på basis av det sammanlagda antalet poäng enligt antagningsgrunderna i 5― 10 a §.


Det antal poäng som en utbildningsanordnare ger för ett inträdes- eller lämplighetsprov skall användas också när studerande antas till en annan utbildningsanordnares motsvarande antagningsenhet för utbildningen. Antagningen av studerande till utbildning som leder till grundexamen inom hantverk och konstindustri, grundexamen i audiovisuell kommunikation, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik och grundexamen i idrott sker dock på basis av utbildningsanordnarens eget inträdes- eller lämplighetsprov.

14 §
Antagningsgrunder vid antagning av studerande i fråga om sökande som slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen

Vid antagning till utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik eller grundexamen i idrott ges den sökande poäng förutom för de omständigheter som nämns i 2 mom. också för tidigare studier, fritidsintressen eller andra extra prestationer.

17 §
Poäng på basis av ansökningsönskemål, könstillhörighet, tidigare studier, fritidsintressen, andra extra prestationer samt inträdes- eller lämplighetsprov vid antagning av studerande i fråga om sökande som slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen

Vid antagning av sökande som har slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen till grundläggande yrkesutbildning tillämpas i fråga om ansökningsönskemål, könstillhörighet, tidigare studier, fritidsintressen, andra extra prestationer samt inträdes- eller lämplighetsprov vad som bestäms i 9―11 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Till den del förordningen gäller antagning av studerande till grundexamen i dans, grundexamen i musik och grundexamen i idrott träder förordningen dock i kraft redan den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.