1244/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs iinrikesministeriets arbetsordning av den 14 augusti 2003 (769/2003) 7 §, 13 § 1 mom. 15―17 punkten samt 4 mom., 16 § 2 mom., 42 § 4 mom., 43 § 2 mom., 44 § 4 mom., 48 § 1 mom. 1 punkten och 61 §,

ändras 9 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 och 3 mom., 14 § 1 punkten, 17 § 2 mom., 40 § 1 mom. 9 punkten och 50 § 6 punkten samt

fogas till lagen nya 11 a, 18 a § och 44 a § som följer:

9 §
Samarbetsgruppen för personalpolitiken och personaladministrationen

Till samarbetsgruppen hör chefen för ministeriets enhet för administrativa tjänster som ordförande samt cheferna för de enheter som svarar för avdelningens förvaltning eller någon annan tjänsteman vid avdelningen som svarar för personaladministrationen och tre representanter för personalen som medlemmar. Bland avdelningarnas representanter utses en vice ordförande för två år åt gången. En tjänsteman som utsetts för uppgiften av ministeriets enhet för administrativa tjänster är arbetsgruppens sekreterare. En informatör som utsetts för uppgiften har rätt att närvara vid gruppens möten.


11 a §
Informationsforumet

Informationsforumet är ledningsgrupp för ministeriets information. Informationsforumet samordnar och utvecklar ministeriets information. Informationsforumet är också redaktionsråd för ministeriets intranet.

Till informationsforumet hör informationsdirektören, informationschefen, informatören och webbinformatören från ministeriets informationsenhet samt personer från avdelningarna som särskilt utsetts av avdelningarna. Ordförande för informationsforumet är informationsdirektören, vice ordförande informationschefen och sekreterare en person som särskilt utsetts av ordföranden.

12 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets enhet för administrativa tjänster, ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet samt ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor.

13 §
Uppgifter för avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning

De ärenden som gäller häradsförvaltningen och häradsämbetet bereds i samarbete mellan polisavdelningen och justitieministeriet samt till berörda delar med riksåklagarämbetet.

Avdelningens juridiska enhet, som bistår kanslichefen, utvecklar ministeriets författningsberedning samt stöder ministeriets ledning och enheter i rättsliga frågor. Dessutom deltar enheten i projekt för utveckling av förvaltningen som föreskrivits av ministeriets ledning. Juridiska enheten är i dessa uppgifter direkt underställd kanslichefen.

14 §
Kommunavdelningens uppgifter

Kommunavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den kommunala förvaltningen och kommunernas samarbete,


17 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Avdelningen behandlar ärenden som gäller nödcentralsverket. Avdelningen skall samarbeta med polisavdelningen vid behandling av nödcentralsverkets resultatstyrning och budget, tillsättande av nödcentralsverkets direktion och samarbetsgrupp, utnämning av nödcentralens chef samt behandling av andra ärenden som är viktiga för nödcentralsverkets verksamhet.


18 a §
Uppgifter för ministeriets enhet för administrativa tjänster

Ministeriets enhet för administrativa tjänster behandlar ärenden som gäller

1) ministeriets personalpolitik och personaladministration,

2) skötseln av ministeriets allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster,

3) ministeriets centraliserade personalutveckling,

4) ministeriets informationstjänst och dokumentförvaltning,

5) ministeriets översättningstjänster,

6) sekreterartjänster för ministrarna, kanslichefen och ministrarnas specialmedarbetare och vaktmästeritjänster,

7) Finlands flagga och Finlands riksvapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda rektangulär statsflagga.

Enheten behandlar också ministeriets övriga ärenden som inte ankommer på andra avdelningar eller fristående enheter.

40 §
Ärenden som chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet har beslutanderätt i

Chefen för en avdelning avgör, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller


9) utfärdande av en skriftlig varning som avses i 24 § statstjänstemannalagen till andra tjänstemän vid avdelningen än sådana som nämns i 39 § 9 punkten,


44 a §
Ministeriets enhet för administrativa tjänster

Ministeriets enhet för administrativa tjänster avgör ärenden som gäller placering av ministeriets tjänster som hör till lägst svårighetsgrad 5 och personal i motsvarande arbetsavtalsförhållande samt överföring av dessa tjänster inom ministeriet.

Chefen för ministeriets enhet för administrativa tjänster avgör dessutom ärenden som gäller förordnande att delta i kontroll eller undersökning som avses i 19 § statstjänstemannalagen i fråga om andra tjänstemän vid ministeriet än kanslichefen och chefen för en avdelning, samt utan föredragning utfärdande av intyg över uppsägning för kanslichefen och en avdelningschef.

En föredragande som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid enheten för administrativa tjänster avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller utbetalning av erfarenhetstillägg enligt ministeriets avlöningssystem till ministeriets tjänstemän.

Chefen för informationstjänsten vid ministeriets enhet för administrativa tjänster avgör utan föredragning ändringarna i den plan för informationshantering som ansluter sig till handboken för ministeriets dokumentförvaltning.

50 §
Polisöverdirektören

Polisöverdirektören avgör utöver vad som bestäms i 40 § ärenden som gäller


6) ingående av preciserade tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller polisens förvaltningsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.