1242/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 januari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka bärs upp en fast avgift är:

1) diarie- och registerintyg och registerutdrag 19 euro,

2) kopior av handlingar

― 1―10 sidor av samma handling 0,70 euro/sida

―11―99 sidor av samma handling 0,35 euro/sida

― över 100 sidor av samma handling 0,20 euro/sida

3) styrkande av riktigheten hos handlingar 3,90 euro/ handling samt

4) expeditionsavgift 3,90 euro/expedition.

Om tillhandahållandet av kopiorna kräver avsevärda utredningar, kan betalningen bäras upp på basis av de arbetstimmar som gått åt till detta. För arbetet uppbärs 65 euro per timme.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som Statens bostadsfond prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av metoder, datasystem, program, statistik och motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem

2) planering, uppsättning och underhåll av datasystem,

3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte annat bestäms i 2 mom.,

4) expert- och utbildningstjänster,

5) informationssökningar och fjärrlån,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) användning av lokaliteter,

8) andra än i 2 § avsedda kopior samt

9) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Statens bostadsfond satt upp.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004 och är ikraft till den 31 december 2006.

For prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordning trädde ikraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser so då var ikraft.

Helsingfors den 17 december 2003

Minister
Hannes Manninen

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.