1227/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 13 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 13 § 1 och 4 mom., av dessa 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 562/2000, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 1078/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

13 §
Partiell vårdpenning

En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och som är anställd i ett tjänste- eller anställningsförhållande där arbetstiden på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan, har rätt till partiell vårdpenning. En förälder eller annan vårdnadshavare har under samma förutsättningar rätt till partiell vårdpenning även under barnets första och andra läsår inom den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola, om barnet då som läropliktigt deltar i förskoleundervisning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning, föreligger dock på nämnda villkor rätt till partiell vårdpenning till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen.


Den partiella vårdpenningen är 70 euro per kalendermånad.

Båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdpenning för samma kalenderperiod, förutsatt att de inte håller i 4 kap. 4 § arbetsavtalslagen (55/2001) avsedd partiell vårdledighet samtidigt.


Denna lag träder i kraft så att 13 § 4 mom. träder i kraft den 1 januari 2004 och 13 § 1 och 5 mom. den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2003
ShUB 18/2003
RSv 71/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.