1203/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 6 § hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/1994) 6 § som följer:

6 §
Föredragande vid hovrätten

Föredragande vid hovrätten är assessor och fiskal. Behörighetsvillkor för tjänsterna som assessor och fiskal är juris kandidatexamen samt erfarenhet av domaruppgifter.

För tjänst som föredragande är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom hovrättens domkrets samt

1) vid enspråkiga hovrätter nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket, samt

2) vid tvåspråkiga hovrätter nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

Även en ledamot av hovrätten kan vara föredragande. I arbetsordningen kan också en annan tjänsteman som uppfyller behörighetsvillkoren i 2 mom. förordnas till föredragande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som är utnämnd till en tjänst som föredragande när denna lag träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna fortfarande behörig för en sådan tjänst som föredragande för vilken han eller hon med avseende på språkkunskaperna var behörig innan lagen trädde i kraft.

Den som blivit utnämnd till föredragande för viss tid före lagens ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsteförhållandet till utgången av denna tid.

När denna lag har trätt i kraft kan en person som uppfyller de i lag föreskrivna behörighetsvillkoren, utom kravet på nöjaktig förmåga att i tal använda domkretsens andra språk, utnämnas till föredragande för viss tid vid enspråkig domstol, om denna tid går ut senast den 30 juni 2004.

RP 103/2003
LaUB 3/2003
RSv 81/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.