1188/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 4―10 punkten, 12 § 1 mom. 3 punkten, 71 § 3 mom., 73 § 1 mom., 103―106 §, 127 § 2 mom., 136 § 1 mom., 153 § 3 mom. och 160 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 4 § nya 11―14 punkter och till 107 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Allmänna definitioner

I denna lag avses med


4) pensionslagar för den offentliga sektorn denna pensionslag och lagar som nämns i 8 § 4 mom. 4, 7 och 8 punkten lagen om pension för arbetstagare och familjepensionslagar som motsvarar dessa lagar,

5) pensionslagar för den privata sektorn lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1 och 2 samt 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare,

6) arbetspension pensioner enligt en arbetspensionslag,

7) heleffektiv pension en pension som har fastställts med beaktande av den tid som återstår tills åldern för ålderspension uppnås eller motsvarande inkomst,

8) återstående tid tiden mellan pensionsfallet och uppnåendet av åldern för ålderspension,

9) pensionslön den pensionsgrundande lön som bestäms för varje anställning,

10) penningbelopp motsvarande indextal summor som justeras vid ingången av januari varje år enligt det indextal som fastställs för tillämpningen av den första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare,

11) förmånslåtare en person efter vilken familjepension enligt denna lag betalas,

12) förmånstagare en person som har rätt till familjepension enligt denna lag,

13) pensionsanstalter inom den offentliga sektorn kommunala pensionsanstalten, statskontoret, evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten i egenskap av den som sköter pensionerna för dess anställda, samt

14) pensionsanstalter inom den privata sektorn pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

12 §
Särskild ålder för ålderspension

En anställd har rätt till ålderspension enligt denna lag om han eller hon före 65 års ålder har fått ålderspension som för tiden före den 1 januari 1995 med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner (280/1966) eller motsvarande bestämmelser har fastställts med stöd av


3) 13 § lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001),


71 §
Uträkning av pensionslönen i vissa särskilda situationer

Om anställningen har avbrutits automatiskt, anses den ändå vid tillämpningen av 70 § ha fortgått oavbrutet, om pensionens belopp före samordningen enligt 76 § blir större när det räknas ut på detta sätt. Om anställningen har avbrutits automatiskt, räknas det år då anställningen efter avbrytandet avslutas inte till urvalsåren för pensionslönen.


73 §
Pensionslön enligt prövning

Om det av den anställdes eller förmånstagarens uppgifter framgår att pensionslönen av den anställdes eller förmånslåtarens anställning, av något undantagsskäl som yppat sig högst tio år före pensionsfallet, är lägre än hans eller hennes i enlighet med 70 § justerade pensionslön i samma anställning, innan sådant skäl yppade sig, under så lång tid att den större lönen kan anses som stabiliserad, anses som pensionslön av denna anställning den genomsnittliga inkomst som han eller hon hade haft om nämnda skäl inte hade funnits. Förutsättningen är att nämnda omständighet har minst 20 procents inverkan på helhetspensionsskyddet.


103 §
Den sista pensionsanstaltens uppgifter

Om en anställd eller en förtroendevald har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller en pensionslag för den privata sektorn och om han eller hon vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade en sådan anställning som omfattas av denna lag, skall den kommunala pensionsanstalten (sista pensionsanstalt)

1) ge en beslutssammanställning som upptar pensionsanstaltens beslut samt beslut av andra pensionsanstalter som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn och enligt pensionslagarna för den privata sektorn och motsvarande familjepensionsskydd, och

2) sköta utbetalningen av de pensioner som avses i beslutssammanställningen och pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionerna.

Om för den anställde eller den förtroendevalda vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ordnats pensionsskydd i en annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller i en pensionsanstalt inom den privata sektorn, skall denna pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

104 §
Pensionsanstalten för återstående tid som sista pensionsanstalt

Om dock den återstående tiden eller motsvarande inkomst beaktas på någon annan grund än den anställdes sista tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagarverksamhet när pensionens belopp räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder av 103 § den pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller inom den privata sektorn där det pensionsskydd som gäller den återstående tiden eller motsvarande pensionsskydd har ordnats.

Om den återstående tiden eller motsvarande inkomst skall eller borde beaktas i fråga om pensioner både enligt denna lag och enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller enligt pensionslagarna för den privata sektorn när pensionsbeloppet räknas ut eller om ny pension beviljas efter en sådan pension, tillämpas inte vid behandlingen av pensionen vad som i 103 § föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta förfarande tillämpas också när deltidspension beviljas samtidigt i enlighet med såväl denna lag som andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn. På behandling av familjepension tillämpas dock vad som i 103 § bestäms om sista pensionsanstalt, trots att den återstående tiden eller motsvarande inkomst skall beaktas i pensioner såväl enligt denna lag som enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller enligt pensionslagarna för den privata sektorn när pensionsbeloppet för familjepension räknas ut.

105 §
Förhandlingsskyldighet

Om den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i detta kapitel avgör rätten till invalidpension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten eller om det är fråga om rätt till individuell förtidspension och om den anställdes månatliga pension från en i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt inom den privata sektorn är större än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, skall den kommunala pensionsanstalten före beslutet begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om den kommunala pensionsanstalten och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är av olika åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, tillämpas inte på pensionsskydd enligt pensionslagarna för den privata sektorn vad som i 103 § 1 mom. bestäms om sista pensionsanstalt.

106 §
Utbetalande pensionsanstalt såsom sista pensionsanstalt

En pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn som betalar pension eller avträdelsestöd betraktas som sista pensionsanstalt även när pensionstagaren beviljas annan ny pension än invalidpension. En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- eller deltidspension betraktas dock som sista pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas invalidpension, om inte något annat följer av 104 § 2 mom.

107 §
Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt

Pensionsanstalter inom arrangemanget med sista pensionsanstalt kan komma överens om att arrangemanget med sista pensionsanstalt skall iakttas även i de situationer som anges i 104 § 2 mom. och 106 §. Pensionssökanden skall underrättas om vilken pensionsanstalt som sköter hans eller hennes pensionsärende.

127 §
Betalning av pension till organ inom socialvården

Har kommunen eller samkommunen för en pensionsberättigad ordnat anstaltsvård eller omvårdnad på en institution eller familjevård, skall den kommunala pensionsanstalten på yrkande av kommunen eller samkommunen till kommunen eller samkommunen betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för den tid vården varar för användning så som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).


136 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. betalat ut pensioner enligt pensionslagar för andra delar av den offentliga sektorn eller enligt pensionslagar för den privata sektorn, skall den driva in dessa pensionskostnader jämte ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. I detta syfte kan också förskott tas ut. Pensionskostnaderna drivs in enligt vad pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn närmare avtalar särskilt om saken.


153 §
Sökande av ändring

Angående sökande av ändring i en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. samt behandlingen av besvärsärendet gäller vad som föreskrivs i detta kapitel. När den kommunala pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 103 § 2 mom., söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall skall pensionsanstalten inom den offentliga sektorn eller pensionsanstalten inom den privata sektorn, till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag, begära utlåtande om besvären av den kommunala pensionsanstalten. Utlåtande begärs inte om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

160 §
Sökande av ändring i beslutssammanställning

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. skall tillställas den kommunala pensionsanstalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den kommunala pensionsanstalten skall begära utlåtande om besvären av någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller av en pensionsanstalt inom den privata sektorn till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande endast av pensionsanstalten inom den privata sektorn och endast om det är fråga om en situation som avses i 105 §.

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden till den del de gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslutsammanställning. I en på detta sätt rättad beslutssammanställning får ändring sökas enligt denna lag. Om någon av ovan avsedda pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så som ändringssökanden krävt, skall den kommunala pensionsanstalten inom 60 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som avses i 159 § 3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som har givits med anledning av den. Besvären över beslutssammanställningen behandlas då även till övriga delar enligt 159 § 3 och 4 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.