1176/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom., 12 § 5 mom. och 17 § 4 och 5 mom. samt temporärt 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995, 12 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1334/1999 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 35/2002, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 och i nämnda lag 35/2002, nya 5, 6 och 8 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 7 mom., som följer:

9 §

En företagare svarar såsom för egen skuld för i hans eller hennes företag arbetande familjemedlemmars försäkringspremie. Om företagarverksamhet som avses i denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på nämnda verksamhet grundade försäkringspremier såsom för egen skuld. Pensionsanstalten skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i detta moment de uppgifter som inverkar på ansvaret enligt momentet.


12 §

Om företagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982).


17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4 och 4 a―4 n §, 5 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 10 och 10 b―10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 12 d, 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom. samt 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.


Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2―4 mom. lagen om pension för arbetstagare likställs en företagare med en arbetsgivare som avses i den nämnda lagen och vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. med en arbetstagare som avses i den nämnda lagen.

En företagare är skyldig att utan dröjsmål lämna pensionsanstalten uppgifter om inledande av företagarverksamhet enligt denna lag och om väsentliga förändringar i företagarverksamhetens art, omfattning eller form eller företagarens arbetsinsats. Likaså är en företagare skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans eller hennes företagarverksamhet enligt denna lag upphör.

Oberoende av företagarens upplysningsskyldighet enligt 5 mom., kan pensionsanstalten kräva att företagaren lämnar en utredning över de omständigheter som nämns i 5 mom. samt om motsvarande andra omständigheter som kan inverka på försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten och pensionsrätten enligt denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen rätt att av skattemyndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av denna lag. Pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen har rätt att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall skall den som begärt uppgifterna på yrkande av skattemyndigheterna betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna.

Pensionsanstalten skall, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet av förmåner enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

2) skatteförvaltningen för fastställandet av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 17 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.