1156/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001) 1 § 1 och 2 mom., 2―7 § och 8 § 1 mom. som följer:

1 §

Arbetslöshetskassan skall varje år senast den 15 oktober tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en motiverad beräkning av de i 7 kap. lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och 9 kap. 7 § lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda finansieringsandelar som betalas under följande år, arbetslöshetskassans budget för nästa år samt övriga utredningar som arbetslöshetsförsäkringsfonden begärt.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar varje månad till arbetslöshetskassan i form av jämnstora rater ett förskott på det i 1 mom. avsedda sammanlagda beloppet av finansieringsandelarna. Av förskotten för de studiesociala förmåner som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalas dock en åttondel i januari och resten i form av jämnstora rater varje månad. Med beaktande av kassans verksamhetsområde och säsongväxlingar kan arbetslöshetsförsäkringsfonden på framställning av arbetslöshetskassan betala ut förskotten med avvikelse från det som sagts ovan.


2 §

Arbetsförsäkringsfonden skall betala de månatliga förskotten till arbetslöshetskassan så att statsandelen och en tredjedel av arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas senast den första bankdagen i varje månad och två tredjedelar av arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas senast den 15 varje månad.

3 §

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan justera de förskott som betalas till arbetslöshetskassan, om grunderna för förskotten har förändrats. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan också ålägga arbetslöshetskassan att återbetala en del av förskotten, om en för stor summa har betalts ut.

4 §

Arbetslöshetskassan skall för varje kalenderår senast under april följande år tillställa Försäkringsinspektionen ansökan om de finansieringsandelar som avses i 7 kap. lagen om arbetslöshetskassor och arbetsministeriet ansökan om finansieringsandelar för de studiesociala förmånerna. Till ansökningarna skall fogas arbetslöshetskassans styrelses verksamhetsberättelse och bokslutet, revisorernas utlåtande samt övriga utredningar som Försäkringsinspektionen och arbetsministeriet begärt.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen de finansieringsandelar som skall betalas till arbetslöshetskassorna. Arbetsministeriet fastställer dock finansieringsandelarna för de studiesociala förmånerna som skall betalas till arbetslöshetskassorna. Ministerierna skall underrätta arbetslöshetsförsäkringsfonden om sina beslut gällande beloppen av de finansieringsandelar och arbetslöshetsförsäkringsfonden skall på det sätt som föreskrivs i 5 § vid utbetalningen av förskotten till arbetslöshetskassorna beakta dessa beslut.

5 §

Då social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet fastställt arbetslöshetskassans finansieringsandelar dras beloppet av överbetalda förskott av från följande års förskottsutbetalningar. Om de utbetalda förskotten understiger de fastställda finansieringsandelarna, betalas skillnaden mellan de slutliga finansieringsandelarna och de utbetalda förskotten till arbetslöshetskassan i form av en tilläggsutbetalning.

6 §

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall varje år senast den 10 november tillställa social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet en beräkning av de statsandelar som skall betalas till arbetslöshetskassorna under följande år. De förskott som skall betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden följande år fastställs på basis av arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet enligt högst de anslag som har anvisats för ändamålen i statsbudgeten. Förskotten skall fastställas senast den 1 december under året i fråga. Samtidigt fastställer vartdera ministeriet en beräkning av statens slutliga prestation för det innevarande året. Skillnaden mellan denna beräkning och de förskott på statsandelarna som staten fastställt för det innevarande året beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat eller före utgången av det innevarande året.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar varje månad förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden i form av jämnstora månatliga rater, om ingenting annat följer av arbetslöshetsförsäkringsfondens framställning. Arbetsministeriet betalar förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden så att en åttondel av det fastställda förskottet betalas i januari och resten varje månad i form av jämnstora rater, om ingenting annat följer av arbetslöshetsförsäkringsfondens framställning.

7 §

Om arbetslöshetsförsäkringsfonden har justerat förskotten i enlighet med 3 § eller om det enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens bedömning finns behov av att justera de förskott som betalts till arbetslöshetskassorna, skall arbetslöshetsförsäkringsfonden till social- och hälsovårdsministeriet eller arbetsministeriet göra en framställning om justering av beloppet av förskotten på statsandelarna, om förändringen i de förskott som motsvarar statsandelen är avsevärd. Vartdera ministeriet kan på eget initiativ justera förskottet till arbetslöshetsförsäkringsfonden, om ministerierna bedömer att grunderna för utbetalningen av statsandelsförskottet har förändrats avsevärt.

8 §

Social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet fastställer beloppet av den statsandel som skall betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden utan dröjsmål efter det att besluten om arbetslöshetskassornas finansieringsandelar i enlighet med 4 § 2 mom. har tillställts arbetslöshetsförsäkringsfonden för kännedom.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.