1145/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 8 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 675/1999, som följer:

8 §
Tjänsteansvar och det förfarande som skall iakttas vid myndighetsuppgifter

När skogscentralerna sköter myndighetsuppgifter som föreskrivs eller bestäms för dem skall de iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). Beträffande offentligheten för skogscentralernas handlingar och verksamhet gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På förvaltningsärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte skogscentralen för språklagens vidkommande med beaktande av parternas rätt och fördel beslutar något annat. På ärenden som har återförvisats för ny behandling tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

RP 82/2003
JsUB 4/2003
RSv 80/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.