1143/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 47 § virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 47 §, sådan den lyder i lag 582/2002, som följer:

47 §

Mätningsnämnden skall vid skötseln av uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar iaktta förvaltningsprocesslagen.

Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid (150/1930) och vid delgivning förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På förvaltningsärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På ärenden som har återförvisats för ny behandling tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

RP 82/2003
JsUB 4/2003
RSv 80/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.