1141/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 10 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 10 § som följer:

10 §
Utvecklingscentralens direktion

Utvecklingscentralen har en direktion med högst sju medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant för vilken gäller samma bestämmelser som för medlemmen. Direktionen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder.

Direktionsmedlemmarna skall företräda sådan sakkunskap som är viktig med tanke på utvecklingscentralens verksamhet. Tre av direktionsmedlemmarna skall företräda skogscentralerna. Skogscentralernas företrädare skall förordnas bland dem som föreslagits av skogscentralerna så att en av medlemmarna förordnas på förslag av den skogscentral som finns huvudsakligen för de svenskspråkiga områdena.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter, tillsättande och närmare sammansättning samt om övriga behövliga frågor som gäller direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den mandatperiod för utvecklingscentralens nuvarande direktion som utgår den 31 december 2003 fortsätter tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion enligt denna lag. Mandatperioden för den direktion som första gången tillsätts enligt denna lag utgår vid utgången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2003
JsUB 3/2003
RSv 79/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.