1138/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juni 2002 om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) 2 § 2 mom. 6 och 7 punkten samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 8 punkt och till lagen en ny 5 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

På de villkor som anges i 1 mom. tillämpas lagen även på


6) serviceproducenter enligt lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996),

7) serviceproducenter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), och

8) skaffande av tjänster för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998).


5 a §
Straffregisterutdrag vid morgon- och eftermiddagsverksamhet

Om en kommun eller samkommun skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning av en offentlig eller privat serviceproducent, skall kommunen eller samkommunen kräva att en person vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § 1 mom. utan dröjsmål visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen, om inte personen i fråga sköter dessa uppgifter inom ett tjänste- eller anställningsförhållande till serviceproducenten. Ett straffregisterutdrag skall visas upp också innan någon annan person än den som anges i avtalet anställs för uppgifter enligt 2 §. Serviceproducenten skall anmäla saken till kommunen eller samkommunen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

RP 57/2003
KuUB 2/2003
RSv 88/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.