1137/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 16 § 2 mom., 45 § 1 mom. och 48 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 2 mom. i lag 1389/2001, 45 § 1 mom. i lag 1146/2000 och 48 § 1 mom. i lag 1211/2000, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1211/2000, en ny 3 a-punkt och till lagen nya 13 a och 21 a § som följer:

5 §
Grund för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnader som gäller undervisnings- och kulturverksamhet bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms


3 a) i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning på basis av antalet ledda timmar och det per timme bestämda priset per enhet,


13 a §
Statsandel för driftskostnader för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Kommuner som anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning beviljas statsandel för driftskostnaderna till 57 procent av det belopp som fås när det antal timmar som fastställts för kommunen för nämnda verksamhet som grund för beräkning av statsandelen multipliceras med det pris per enhet som bestämts per timme.

16 §
Genomsnittliga priser per enhet

Priserna per enhet bestäms av undervisningsministeriet. De priser per enhet som avses i detta kapitel bestäms med undantag för de priser per enhet som avses i 19 § 7 mom., 21 § 1 mom., 21 a och 22 § så att de belopp som beräknats enligt priserna per enhet och som läggs till grund för finansieringen sammanlagt motsvarar de belopp som beräknas på basis av de genomsnittliga priserna per enhet.

21 a §
Priserna per enhet för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Undervisningsministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten priset per ledd timme för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning.

45 §
Beviljande och justering av finansiering

Statsbidragsmyndigheten beviljar utan ansökan kommunen eller någon annan anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 § den statsandel som avses i 6, 13, 14 och 15 § samt den finansiering för driftskostnader som avses i 7 och 11 § samt beviljar kommunen den i 13 a § avsedda finansieringen så som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna.


48 §
Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen

Undervisningsministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeårsverken, studieveckor, undervisningstimmar, ledda timmar och årsverken som skall läggas till grund för finansieringen för det följande finansåret.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Utan hinder av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet kan antalet ledda timmar som läggs till grund för finansieringen av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt 5 § 3 a-punkten, priset per enhet och finansieringen av verksamheten för 2004 bestämmas under nämnda år.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 57/2003
KuUB 2/2003
RSv 88/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.