1133/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 3 § 1 mom., 8 § 1―3 mom. samt 9, 12 och 17 §, av dessa lagrum 8 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 327/2000, samt

fogas till förordningen en ny 22 a §, som följer:

3 §
Språkkunskaper

En rektor skall ha utmärkt förmåga att använda läroanstaltens undervisningsspråk i tal och skrift.


8 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Behörig att meddela sådan specialundervisning som avses i 17 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området,

2) har den behörighet att meddela klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten eller enligt 35 § förordningen om pedagogiska examina och studier, eller

3) har avlagt högre högskoleexamen samt har slutfört de studier för speciallärare som nämns i 2 punkten.

Behörig att meddela sådan specialundervisning som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området samt studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan,

2) har den behörighet att meddela klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten eller enligt 35 § förordningen om pedagogiska examina och studier, eller

3) har den behörighet som i denna förordning fordras av ämneslärare, med undantag av den behörighet som föreskrivs i 102 § 2 mom. grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984, och som har slutfört de studier för speciallärare som nämns i 2 punkten samt studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.

Behörig att ge förskoleundervisning för sådana elever som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och även annan specialundervisning för utvecklingshämmade elever är även den som har avlagt lämplig högskoleexamen samt slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området eller enligt 35 § förordningen om pedagogiska examina och studier. Behörig att meddela förskoleundervisning för elever som avses i 17 § 2 mom. är även den som har sådan behörighet som lärare i förskoleundervisning som föreskrivs i 7 § 2―4 mom. och som har slutfört ovan avsedda studier för speciallärare. Även den som har avlagt lämplig högskoleexamen men inte har slutfört ovannämnda studier för speciallärare kan fungera som assisterande lärare i undervisning för sådana elever som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och i förskoleundervisning för sådana elever som avses i 25 § 2 mom. i samma lag.


9 §
Språkkunskaper

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen eller meddelar förskoleundervisning skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Om undervisningsspråket är ett annat än skolans undervisningsspråk eller om det är fråga om undervisning som ordnas i en sådan skola som avses i 10 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning, kan undervisningen också meddelas av en person som behärskar det språk som används i undervisningen. Utbildningsstyrelsen bestämmer vid behov hur språkkunskaperna skall visas.

Den som har fått lärarutbildning i Sverige och som har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna enbart på svenska anses ha utmärkt förmåga att använda undervisningsspråket i en svenskspråkig skola i tal och skrift. En person som har avlagt klasslärarexamen i Danmark eller Norge får utan hinder av att han eller hon inte har visat utmärkt förmåga att använda undervisningsspråket i tal och skrift, för högst två år anställas för att i en svenskspråkig skola meddela klassundervisning, dock inte undervisning i modersmål och litteratur.

12 §
Språkkunskaper inom gymnasieutbildningen

Inom gymnasieutbildningen skall lärarna behärska det språk som används i undervisningen.

Lärare som meddelar ämnesundervisning i modersmål och litteratur skall ha utmärkt förmåga att använda detta språk i tal och skrift.

17 §
Språkkunskaper inom yrkesutbildningen

Inom yrkesutbildningen skall lärarna behärska det språk som används i undervisningen.

Lärare som meddelar undervisning i modersmålet skall ha utmärkt förmåga att använda detta språk i tal och skrift.

22 a §
Intyg över språkkunskaper

Utmärkt förmåga att använda finska eller svenska i tal och skrift enligt denna förordning visas på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

En lärare som ger förskoleundervisning behöver inte visa intyg över utmärkt förmåga att använda finska eller svenska i tal och skrift, om läraren har fått sin skolbildning och slutfört sina behörighetsstudier på samma språk.

Utbildningsanordnaren bedömer om språkkunskaperna enligt 3 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 17 § 1 mom. är tillräckliga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Utmärkt förmåga att använda undervisningsspråket i tal och skrift fordras inte av de rektorer och av de lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen eller ger förskoleundervisning, om rektorn eller läraren enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande har visat fullständigt behärskande av läroanstaltens eller skolans undervisningsspråk.

En lärare som meddelar undervisning i modersmål och litteratur i gymnasiet eller undervisning i modersmålet i yrkesutbildningen behöver inte ha utmärkt förmåga att använda detta språk i tal och skrift, om läraren enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande har visat fullständigt behärskande av detta språk eller vid denna förordnings ikraftträdande är behörig att undervisa i modersmål och litteratur i gymnasiet eller i modersmålet inom yrkesutbildningen.

Helsingfors den 18 december 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Ulla Taskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.