1125/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 2 § samt 6 § 5 och 8 punkten och

fogas till 6 § en ny 9 och 10 punkt, varvid nuvarande 9 och 10 punkten blir 11 och 12 punkten, som följer

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

marknadsdomstolen

arbetsdomstolen

försäkringsdomstolen

fängelsedomstolen

Brottspåföljdsverket

Kriminalvårdsväsendet med därtill hörande distriktsbyråer

Fångvårdsväsendet med därtill hörande slutna anstalter, öppna anstalter och sjukhusenheter

Fångvårdens utbildningscentral

Riksåklagarämbetet

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

de statliga rättshjälpsbyråerna

Konkursombudsmannens byrå

Rättspolitiska forskningsinstitutet

Rättsregistercentralen

Centralen för undersökning av olyckor

Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden

Sametinget

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

domarförslagsnämnden

brottsskadenämnden

nämnden för namnärenden

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

5) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 43 § reglementet för statsrådet och för regeringsråd som svarar för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen dessutom utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,


8) för direktör, dataadministrationsdirektör och direktör för datateknikcentralen högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


9) för utsökningsdirektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


10) för överinspektör som följer verkställigheten och tillämpningen av språklagen högre högskoleexamen och utmärkt förmåga att använda finska och god förmåga att använda svenska i tal och skrift,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.