1117/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 2 kap. jämte ändringar,

ändras 8―10, 42, 44 och 45 §, av dessa 8 § sådan den lyder i förordning 770/2001 och 1246/2002 samt 9 och 10 § sådana de lyder i förordning 186/1999 och i nämnda förordning 1246/2000, samt

fogas till 19 §, sådan den lyder i förordning 292/1998, ett nytt 4 mom. samt till förordningen en ny 60 §, i stället för den 60 § som upphävts genom nämnda förordning 186/1999, som följer:

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar,

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands och fordon med provnummerskyltar får un-der de förutsättningar som bestäms i 46―48, 48 a, 49―51, 51 a och 52―56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret. Detsamma gäller användning av ett fordon med förflyttningstillstånd.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) fordonet är försett med ett av tillverkaren, en myndighet eller ett besiktningsställe givet tillverkningsnummer,

d) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

e) fordonet har förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag,

f) i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) nämnda uppgifter om fordonet i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

c) fordonet är besiktigat,

d) eventuell fordonsskatt har betalts för fordonet,

e) eventuell motorfordonsskatt har betalts för fordonet,

f) i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret nämnda uppgifter om fordonet i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning,

g) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.

19 §
Anmälningsskyldig

4. Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Fordonsförvaltningscentralen på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om överlåtelsen av fordonet till den okända. Om det inte går att få en tillförlitlig utredning om tidpunkten för överlåtelsen, anses överlåtelsen ha skett den dag Fordonsförvaltningscentralen fått ägarens anmälan samt en sådan utredning om överlåtelsen som Fordonsförvaltningscentralen anser vara tillförlitlig.

42 §
Fordon som skall antecknas i registret

1. För bilinteckning får i fordonstrafikregistret på ansökan antecknas följande fordon, vilka av den orsak som avses i 8 § fordonslagen inte har antecknats i registret:

a) lastbilar, släpvagnar som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap på villkor att fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik, och

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, traktorer och motorredskap med metallhjul eller metallband samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående.

2. I registret antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som nämns i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret.

44 §
Anteckning i registret

Fordonsförvaltningscentralen skall registrera fordonet för bilinteckning om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § fordonslagen inte har antecknats i registret. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

45 §
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

1. För ett fordon som i registret har antecknats för inteckning skall göras en anmälan om registrering för användning i trafik så som anges i 8 § fordonslagen, om fordonets användningssyfte ändras. Vid registreringen skall härvid i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 4―6 kap.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan ur registret avföra ett fordon som antecknats för inteckning, om en avregistreringsanmälan om fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

60 §
Fordonets hemort

Som ett fordons hemort anses ägarens eller innehavarens hemkommun eller den kommun där det samfund som äger fordonet eller antecknats som dess innehavare är beläget.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.