1112/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 2 § 7-8 punkterna,

upphävs 4 § 2-3 punkterna,

ändras i 2 § det inledande stycket och 9 punkten,

ändras 6 § 1 mom. 5 punkten,

ändras 7 § 1 och 5 mom.,

ändras 14 §,

ändras 15 §,

ändras rubriken för 16 §, 1, 3 och 5 mom.,

ändras rubriken för 17 b §,

fogas en ny 2 § 13 punkt,

fogas en ny 3 § 8 punkt,

fogas ett nytt 16 § 6 mom.,

fogas ett nytt 17 b § 2 mom. samt

fogas en ny 17 c § som följer:

2 §

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 §, 9-13 § och 16-17 b § i denna förordning, är:


9) rätt att använda ett kommunikationsnäts nummerkod eller abonnentnummer,


13) bedömning av överensstämmelse med kraven av kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer.

3 §

8) bedömning av att certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat för allmänheten överensstämmer med lagens krav.

6 §

5) icke-koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, dock inte basstationssändare i mobilnät eller myndighetsradionätet (VIRVE), eller basstationssändare i GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 72,30 euro


7 §

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer eller myndighetsradionätet (VIRVE) eller GSM-R-radiosystemet för järnvägarna eller tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande:

1) mobiltelenät K1* K2* K3* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro

2) radiosystem i fasta accessnät K1* K2* (frekvensband /25 kHz) *1 896,30 euro

3) myndighetsradionätet (VIRVE) K1*K2*K3*K4* (frekvensband /25 kHz)* 1 896,30 euro

4) radiosondsystemet K1*K4* (frekvensband /25kHz)*1 896,30 euro

5) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna K1*K2*K3*K4*( frekvensband / 25 kHz)* 1 896,30 euro


K3 är en startkoefficient som bestäms enligt den tidpunkt då användningsrätten för de frekvenser som anvisats tillståndshavarens radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienterna är:

Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,2
2:a faktureringsåret 0,2
3:e faktureringsåret 0,2 UMTSmobiltelefonnät
0,4 andra
4:e faktureringsåret 0,2 UMTS- mobiltelefonnät
0,6 andra
5:e faktureringsåret 0,4 UMTS- mobiltelefonnät
0,8 andra
6:e faktureringsåret 0,6 UMTS- mobiltelefonnät
1 andra
7:e faktureringsåret 0,8 UMTS- mobiltelefonnät
1 andra
8:e faktureringsåret eller senare faktureringsår 1

14 §
Kommunikationsmarknadsavgift

I enlighet med 15 a-c § kommunikationsmarknadslagen (393/2003) uppbärs en årlig kommunikationsmarknadsavgift årligen i en rat.

Kommunikationsverket har rätt att av teleföretagen få de uppgifter om företagets omsättning under den period som föregår bestämmandet av teleavgiften som behövs för att fastställa avgiften. Företag som ingår i en koncern skall dessutom tillställa en utredning över vilka rater som uppkommit till följd av koncernbolagens inbördes televerksamhet i enlighet med 15 b § 1 mom. kommunikationsmarknadslagen dragits av från omsättningen av televerksamheten. Teleföretaget skall lämna uppgifterna till Kommunikationsverket inom en månad efter det att bokslutet fastställts. Till utredningen skall fogas en kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet.

15 §
Teleentreprenadavgift

Av teleentreprenörer uppbärs en i 137 a § 1 mom. kommunikationsmarknadslagen fastställd teleentreprenadavgift årligen i två rater. Faktureringsperioderna är 1.1-30.6 och 1.7-31.12.

16 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Enligt 49 § kommunikationsmarkandslagen är teleföretag och andra personer som får ett nummer eller prefix skyldiga att till Kommunikationsverket betala en fast avgift, vars storlek årligen är som följer:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,20 euro/ anslutning
nationellt portabelt nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,40 euro/ anslutning
nummer i ett allmänt mobiltelefonnät 0,20 euro/ anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 20 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 4 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 800 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 40 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 8 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 600 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 2 400 euro
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät:
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro
4) avgift för servicenummer:
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 1 000 euro
minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 200 euro
tresiffrigt nationellt servicenummer 30 000 euro
fyrsiffrigt nationellt servicenummer 6 000 euro
femsiffrigt nationellt servicenummer 1 200 euro
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 240 euro
5) avgift för datanätskod (DNIC): 8 000 euro
6) avgift för tekniskt teleföretagsprefix:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
CUG-prefix 0,8 euro
centrex-teleföretagsprefix 35 euro
MNC-teleföretagsprefix 340 euro
NCC-teleföretagsprefix 170 euro
Teleföretagskod 170 euro
7) avgift för kortmeddelandeservicenummer:
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 80 euro
Av den som ansöker om nationellt portabelt telefonnummer uppbärs en registreringsavgift enligt följande:
1) beviljande av rätt att använda 1-9 nummer 17 euro
2) beviljande av rätt att använda 10-1000 nummer 50 euro
3) beviljande av rätt att använda över 1000 nummer 170 euro

I avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde uppbärs inom Ålands teleområde en tiondedel och i övriga Finland, förutom inom Nylands I, Åbo- och Björneborgs eller Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av den avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde som fastställs i 1 mom. 4 punkten.


I avgift för operatörsprefix, avgift för mobilnäts riktnummer och avgift för servicenummer uppbärs under det första faktureringsåret hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 2-4 punkten.

Avgifterna för numrering faktureras årligen i fyra rater 1.1-31.3, 1.4-30.6, 1.7-30.9 och 1.10-31.12. Avgifterna för kortmeddelandenummer faktureras årligen i två rater 1.1-30.6 och 1.7-31.12.

17 b §
Utnämnings- och kontrollorgansavgifter i fråga om kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer

Dessutom uppbärs av kontrollorganet för bedömning av att kontrollorganet som bedömer säkra anordningar för framställning av elektroniska signaturer överensstämmer med lagens krav årligen en kontrollorgansavgift om 3 000 euro.

17 c §
Certifikatavgift

En certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat för allmänheten och som gjort en i 9 § lagen om elektroniska signaturer nämnd anmälan, är skyldig att till Kommunikationsverket halvårsvis betala en certifikatavgift om 0,25 euro per varje kvalificerat certifikat som certifikatutfärdaren beviljat i Finland och som gällde vid utgången av den faktureringsperiod som föregår uppbärandet av certifikatavgiften, dock minst 3 500 euro och högst 40 000 euro per faktureringsperiod.

Faktureringsperioderna för certifikatavgiften är 1.1-30.6 och 1.7-31.12. Certifikatavgiften uppbärs för första gången för den närmast följande faktureringsperioden efter registreringen av certifikatutfärdaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till slutet av år 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Expert
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.