1099/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning den 20 december 2001 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1440/2001) punkter 5, 6 och 7 i bilaga 2 som följer:


5. Utlåtanden till andra höriga myndigheter
5.1 Utlåtande on ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 69 800 €
5.2 Utlåtandet om första godkännandet av ett preparat 7 600 €
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 2 500 € / verksamt ämne
5.3 Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat 7 600 €
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 2 500 € / verksamt ämne
5.4 Utlåtande om ansökan om ömsesidigt godkännande av ett preparat 1 000 €
5.5 Utlåtande om ansökan om första registrering av lågriskpreparat 1 700 €
5.6 Förhandsgodkännande av skyddskemikalier:
5.6.1 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 10 400 €
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 5 200 € / verksamt ämne
5.7 Förhandsgodkännande av en antifoulingprodukt:
5.7.1 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 10 400 €
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 5 200 € / verksamt ämne
5.7.2 Utlåtandet om ramformulering av en antifoulingprodukt 600 €
5.8 Utlåtandet om anmälan av träskyddskemikalie som används på samma sätt som målarfärg (granskning av klassificering och märkning) 600 €
6. Årsavgifter för behandling av de uppgifter som sänts in enligt 48 a § kemikalielagen
6.1 Behandling av uppgifter som nämns i social- och hälsovårdsministeriets förordning 374/2002 och social- och hälsovårdsministeriets beslut 377/1998:
- Verksamhetsidkarens antal anmälningar
1 - 200 st. 30 € / st. / år
Överstigande antal efter 200 st. 15 € / st. / år

7. Särskilda avgiftsbestämmelser

För ett positivt eller negativt beslut uppbärs en lika stor avgift.

Om en ansökan eller anmälan som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas eller på annat sätt blir upplöst innan ärendet har slutbehandlas, uppbärs i avgift 35 procent av det belopp som annars skulle ha debiterats sökanden eller anmälaren.

För behandling enligt punkterna 4.1, 4.2 och 5. av en ansökan om att biocidpreparat skall godkännas eller registreras på nytt, uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften.

I samband med inlämnande av ansökningar som avses i punkterna 4.1 och 4.2.1-4.2.4 och mottagande av begäran om ett utlåtande som avses i punkten 5.1 uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 % av den tabellenliga avgiften.

Produkttillsynscentralen kan sänka den i punkterna 4. och 5. angivna avgiften med 25 procent om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet underskrider den tid som normalt används för en sådan prestation med 25 procent. På motsvarande sätt kan Produkttillsynscentralen höja avgiften med 25 procent om tiden för behandling av ärendet till följd av att utredningen, som ansökaren har inlämnat är bristfällig eller av annat speciellt skäl, överstiger den tid som normalt används för en sådan prestation med 25 procent.

Produkttillsynscentralen kan sänka den i punkterna 4.1 och 5.1 angivna avgiften med 50 procent om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet underskrider den tid som normalt används för en sådan prestation med 50 procent, och höja avgiften med 50 procent om tiden för behandling av ärendet till följd av att utredningen, som ansökaren har inlämnat är bristfällig eller av annat speciellt skäl, överstiger den tid som normalt används för en sådan prestation med minst 50 procent.

För ändring av beslut som avses i punkterna 4. och 5. uppbärs följande behandlingsavgifter:

- för behandling av en ansökan som förutsätter omprövning av beslutförutsättningarna (väsentlig ändring) uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften; om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet är mindre än 25 procent av den tid som normalt används för en sådan prestation, uppbärs 25 procent av den tabellenliga avgiften.

- för behandling av en ansökan som inte förutsätter omprövning av beslutsförutsättningarna (smärre ändring) uppbärs 10 procent av den tabellenliga avgiften

- för teknisk ändring av ett givet beslut eller för ändring av något annat motsvarande skäl uppbärs 185 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2004.

Om behandling av ärenden som har blivit anhängiga innan förordningen trätt i kraft uppbärs avgiften enligt de stadganden som då har varit gällande.

Helsingfors den 15 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.