1070/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 10, 18 och 24 § samt 50 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 7 a § och till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 859/2001, ett nytt 3 mom. som följer:

7 a §
Innehållet i beslut

Av ett skriftligt beslut skall framgå den myndighet som fattat beslutet jämte kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skatt- eller betalningsskyldige och uppgift om hur ärendet har avgjorts samt motivering för beslutet.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.

10 §
Fastställande av innehållningsprocenten

Skatteverket kan utan att höra den skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överföra uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.

Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna.

18 §
Fastställande av ny innehållningsprocent

Skatteverket kan utan att höra den skattskyldige fastställa en ny innehållningsprocent för den skattskyldige, om det är uppenbart att den inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som skall påföras den skattskyldige för skatteåret. Också ett annat skatteverk än det inom vars tjänsteområde den skattskyldiges hemkommun är belägen är på yrkande av den skattskyldige behörig i frågan.

Om lönearbetet utförs i ett annat nordiskt land minskas innehållningen inte i den mån det är sannolikt att de innehållna medlen överförs till anställningsstaten med stöd av ett internationellt fördrag.

Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts kan den skattskyldige yrka ett överklagbart beslut. Det beslut som då ges motiveras på det sätt som förvaltningslagen (434/2003) förutsätter.

23 §
Verkställande av förskottsbetalning

Är även någon annan än den skattskyldige med stöd av 52 § lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet, skall förskottet debiteras den skattskyldige och de andra personer som ansvarar för förskottet solidariskt. På förskottsdebetsedeln skall då antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som ansvarar för förskottet inte har gjorts på förskottsdebetsedeln eller om en annan person ansvarar för endast en del av förskottet, kan det skatteverk där debiteringen har skett, efter att ha hört ovan nämnda person, vid behov bestämma att han eller hon tillsammans med den skattskyldige solidariskt ansvarar för förskottet eller en del av det.

24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Det skattverk som verkställer beskattningen kan fastställa den skatt som skall betalas vid förskottsbetalningen (förskott) utan att höra den skattskyldige.

Skatteverket kan ändra förskottet på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om förskott inte har fastställts eller om det har fastställts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på fastställande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige skall höras angående yrkande som framställts av den som ansvarar för förskottet.

Samfund och samfällda förmåner kan ansöka om minskning av förskottet inom fyra månader räknat från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ansökan om minskning av förskottet skall annars göras före skatteårets utgång.

Skatteverket avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på ansökan. Förskottet kan avlyftas också efter skatteårets utgång, dock senast två månader innan beskattningen slutförs.

Om förskottet minskas till ett lägre belopp än vad som redan har betalts, skall det överbetalda förskottet utan dröjsmål återbäras.

Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts kan den skattskyldige yrka ett överklagbart beslut. Det beslut som då ges motiveras på det sätt som förvaltningslagen förutsätter.

50 §
Besvärstid och vissa andra bestämmelser som gäller besvär

Besvär skall anföras skriftligen och tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom fem år från ingången av året efter det år då de beslut som föregått skatteverkets beslut enligt 40 och 42 § samt rättelsebeslut enligt 48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Beslutet kan delges utan mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet har lämnats in till posten, om inte något annat visas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.