1061/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör

1) jordbruk och trädgårdsodling samt utveckling av landsbygden,

2) skogsbruk,

3) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

4) veterinärvård, bekämpande och förebyggande av djursjukdomar samt djurens välfärd,

5) utövande av veterinäryrket,

6) livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel samt medicinsk behandling av djur,

7) veterinär gränskontroll,

8) växters sundhetsamt insatsvaror som används inom jordbruk och trädgårdsodling,

9) ägarfrågor gällande till staten hörande skogsbruksmark med undantag av naturskyddsområden och ödemarksområden, och allmänna vattenområden som är i det egna ansvarsområdets förvaltning,

10) lantmäteri, fastighetsförrättningar, allmänna kartverksarbeten, systemen för fastighetsdata och topografisk data samt samanvändningen av geografisk information,

11) vattenförsörjning och avloppshantering, reglering av vattendrag, bekämpning av översvämningsskador, torrläggning och bevattning av marken, dammsäkerhet och underhåll av vattenbyggnader, statens förpliktelser såsom innehavare av tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) samt annat nyttjande och annan vård av vattentillgångar inklusive därtill hörande ärenden som gäller gränsvattendrag,

12) hållbar och mångsidig användning, vård och skydd av förnybara naturresurser,

13) de uppgifter för den behöriga myndigheten som gäller garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och uppgifter för den utbetalande myndigheten, samt

14) de uppgifter för den utbetalande myndigheten som gäller utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och Fonden för fiskets utveckling samt de förvaltningsmyndighetsuppgifter som gäller gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och det samlade programdokumentet för Fonden för fiskets utveckling.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör

forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Forststyrelsen

Skogsforskningsinstitutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelsverket

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

kontrollcentralen för växtproduktion

Geodetiska institutet

lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

veterinärmedicinska skadenämnden

Boreal Växtförädling Ab

Suomen Viljava Oy

interventionsfonden för jordbruket

gårdsbrukets utvecklingsfond.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr dessutom kommunalveterinärerna samt de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en jordbruksavdelning, en skogsavdelning, en fiske- och viltavdelning, en avdelning för livsmedel och hälsa samt en avdelning för landsbygd och naturtillgångar.

Vid ministeriet finns dessutom följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen: enheten för internationella ärenden, enheten för förvaltning och personalfrågor, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, informationsenheten samt enheten för intern revision.

4 §
Arbetsordningen

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende. I arbetsordningen bestäms också om uppgifterna för ministeriets avdelningar och fristående enheter samt om hur verksamheten organiseras i övrigt.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och de fristående enheternas interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens eller enhetens administrativa föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller enheten.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan också anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör, biträdande avdelningschefen vid avdelningen för livsmedel och hälsa har titeln veterinärråd, biträdande avdelningschefen vid jordbruksavdelningen har titeln lantbruksråd och biträdande avdelningschefen vid skogsavdelningen har titeln forstråd.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för avdelningschef och överdirektör högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för biträdande avdelningschef, konsultativ tjänsteman som är enhetschef, regeringsråd, veterinärråd, fiskeriråd, råd för internationella ärenden, handelsråd, lantmäteriråd, landsbygdsråd, lantbruksråd, forstråd, jaktråd, byggnadsråd, ekonomidirektören, inspektionsråd, vattenförvaltningsdirektören, vattenförvaltningsråd och miljödirektören högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för andra än i 3 punkten avsedda konsultativa tjänstemän och råd högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

5) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter, samt

6) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

7 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen.

Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

8 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet.

Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet föreskrivna ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen samt chefen för en avdelning eller en enhet beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

9 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs, gäller i fråga om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 15 februari 2001 om jord- och skogsbruksministeriet (145/2001).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.