1047/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 22 och 24 § statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om stödjande av företagsverksamhet (1200/2000) 22 och 24 § som följer:

22 §
Utvecklingsprojekt som gäller främjande av internationalisering

Internationaliseringsprojekten kan gälla utvecklande av ett företags allmänna internationaliseringsfärdigheter eller forsknings- eller utvecklingsarbete som är nödvändigt för att en ny eller befintlig produkt skall kunna introduceras på en ny marknad. Stöd beviljas dock inte för sådan verksamhet med anknytning till export vilken direkt sammanhänger med exportmängder, grundandet av eller verksamheten i ett distributionsnät eller andra löpande kostnader som hänför sig till exportverksamhet. Beloppet av det utvecklingsstöd som beviljas för internationaliseringsprojekt kan uppgå till högst 50 % av de utgifter som ligger till grund för stödet.

Grund för utvecklingsstöd som beviljas för internationaliseringsprojekt kan vara

1) utgifterna för utomstående tjänster och sakkunniga,

2) utgifterna för deltagande i en utställning utomlands,

3) utgifterna för resor i marknadsstudiesyfte, samt

4) utgifterna för löne- och resekostnader för en ny nyckelperson som behövs för utvecklande av företagets internationaliseringsfärdigheter.

24 §
Utvecklingsstödets maximibelopp samt vissa begränsningar av beviljande av stöd

Utvecklingsstödet kan uppgå till högst 170 000 euro. De utgifter som ligger till grund för utvecklingsstödet kan godkännas för en tid av högst 24 månader.

Utgifterna för löne- och resekostnaderna för en ny nyckelperson som avses i 21―23 § och som skall anställas av företaget kan utgöra grund för stöd endast när stödtagaren är belägen på stödområde I på utvecklingsområdet. På annat håll i landet kan dessa utgifter godkännas endast inom ramen för de minimis -stödet. Beloppet av löneutgifterna för nyckelpersonen beräknas på basis av det sammanlagda beloppet av de löner för vilka förskottsinnehållning verkställs och av de indirekta arbetskraftsutgifterna. Som indirekta arbetskraftsutgifter anses 25 % av de nämnda lönerna.

Utgifterna för sådant deltagande i en utställning utomlands som avses i 22 § kan utgöra grund för stöd endast när företaget första gången deltar i utställningen i fråga. Övriga gånger kan dessa utgifter endast godkännas inom ramen för de minimis -stödet. Utgifterna för sådana resor i marknadsstudiesyfte som avses i 22 § kan endast godkännas inom ramen för de minimis -stödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 4 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industrirådet
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.