1036/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om arbetsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 16 § lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Uppgifter

Till arbetsministeriets uppgifter hör

1) strategin för och verkställigheten av arbetspolitiken samt arbetskraftens invandring

2) planeringen och verkställigheten av den offentliga arbetskraftsservicen,

3) samordningen av Europeiska unionens (EU) sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken samt samordning av de statliga myndigheternas sysselsättningsfrämjande mål och åtgärder,

4) uppgifter som hänför sig till Internationella arbetsorganisationens verksamhetsområde,

5) beredningen och genomförandet av sysselsättningsprogram,

6) frågor som hänför sig till anställningsförhållanden, arbetstid, system för medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal samt andra arbetsmiljöfrågor,

7) medling i arbetstvister,

8) upprätthållandet av service- och studieverksamhet för sjömän,

9) tillsynen över efterlevnaden av lagen om samarbete inom företag (725/1978) och lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990),

10) förvaltningsmyndighetens uppgifter i anslutning till det strukturfondsprogram som uppgjorts för mål 3 och till programmet för gemenskapsinitiativet Equal, uppgifter som ankommer på utbetalande myndighet för Europeiska socialfonden samt samordningen i EU:s strukturfonds program av EU:s sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken,

11) uppgifter som hänför sig till flyktingar och kvotflyktingar samt integration av invandrare,

12) mottagande av asylsökande och personer som tagits i förvar samt beredskap för massflyktssituationer,

13) frågor som hänför sig till återvandring, utvandring och utlandsfinländare,

14) främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer samt förebyggande av rasism och etnisk diskriminering,

15) styrningen och utvecklingen av civiltjänsten, samt

16) upprätthållandet av registret över arbetspliktiga, regleringen av användningen av arbetskraft i undantagsförhållanden samt verkställandet av arbetsplikt.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet

statens förläggningar för asylsökande

minoritetsombudsmannens byrå

riksförlikningsmännens byrå

Arbetskraftsbyråerna omfattas av ministeriets allmänna administrativa styrning. Ministeriet styr och övervakar behandlingen av ärenden som hör till dess förvaltningsområde i arbetskrafts- och näringscentralerna.

3 §
Rådet för arbetsärenden

Arbetsministeriet biträds av rådet för arbetsärenden.

Rådet för arbetsärenden har till uppgift att behandla arbetspolitikens centrala utmaningar och strategier. Rådet har en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar, som var och en skall ha en personlig ersättare. Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna samt ersättarna för tre år i sänder. Som medlemmar i rådet skall på jämlika grunder finnas personer som har utsetts av de olika arbetsmarknadsparterna. Medlemmarna och ersättarna skall företräda sina organisationers eller ämbetsverks högsta ledning.

Om en medlem eller en ersättare i rådet avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

Rådet har rätt att tillsätta sektioner och anlita permanenta sakkunniga. Till en sektion kan som medlemmar utses personer som inte hör till rådet. Rådet har en generalsekreterare, varutöver rådet har ett sekretariat som består av de tjänstemän vid ministeriet som har förordnats därtill av ministeriet.

4 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politikavdelning, en verkställande avdelning och en enhet för förvaltningstjänster. Om arbetsfördelningen mellan avdelningarna och enheten för förvaltningstjänster samt om deras interna organisation föreskrivs i ministeriets arbetsordning.

5 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet (262/2003) nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

En överdirektör och en enhetschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

6 §
Arbetsordningen

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs ovan också om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, avdelningarnas och andra verksamhetsenheters uppgifter, beredningen av ärenden vid ministeriet samt vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichef och överdirektör högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och arbetspolitiska frågor samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för direktörer högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för arbetsmarknadsråd, regeringsråd, lagstiftningsråd och tjänstemän med motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, som i fråga om regeringsråd och lagstiftningsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för tjänstemän som är enhetschefer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga, samt

5) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen.

Bestämmelser om utnämning av överdirektör, direktörer, regeringsråd, lagstiftningsråd, arbetsmarknadsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1998 om arbetsministeriet (1093/1998) jämte ändringar.

Helsingfors den 4 december 2003

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.