1033/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 27 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 27 § 3 och 4 mom. som följer:

27 §
Rätten för det ministerium som använder medel från strukturfonderna att utföra inspektioner

På jäv för en revisor tillämpas vad som bestäms i 27 och 28 § förvaltningslagen (434/2003). En revisor skall även i övrigt ha förutsättningar att utföra en oberoende inspektion. Om förutsättningarna för en oberoende inspektion saknas, skall revisorn vägra att motta uppdraget eller avstå från det.

Vid utförandet av inspektionen skall uppmärksamhet fästas vid att den person som bedriver den verksamhet som är föremål för inspektionen eller svarar för den skall kunna framföra sina egna synpunkter för den som utför inspektionen på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om den som bedriver verksamheten eller svarar för den inte behärskar det språk som enligt språklagen (423/2003) skall användas, skall myndigheten se till att inspektionen utförs så att nödvändig tolkning eller översättning enligt 26 § förvaltningslagen finns tillgänglig. I fråga om rättigheterna för de personer som utför inspektioner och om skyldigheterna för dem som är föremål för inspektion gäller vad som bestäms i 32 §, om inte något annat följer av 2 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.