1023/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

Jord och skogsbruksministeriet har med stöd 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

På grund av torskkvoten för år 2003 inom Östersjön (ICES delområdena 22―32) har fyllts till den del som gäller av fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland förbjuds riktat fiske efter torsk för nämnda fartyg.

Förvaring av torsk som fångats annan än bifångst inom förbudsområdet ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlast-ning och landning av sådan torsk från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

2 §

Genom denna förordnings upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 september 2003 om användningen av Finlands torskkvot år 2003 (828/2003).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2003 och tillämpas fram till utgången av år 2003

1) Rådets förordning (EEG) nr 2847/1993; EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Rådets förordning (EG) nr 2341/2002; EGT nr L 356, 31.12.2002, s. 12

Helsingfors den 5 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.