998/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 40 d § 4 mom. beredskapslagen av den 22 juli 1991 (1080/1991), sådant det lyder i lag (696/2003):

1 §

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden kan arbeta uppdelad i sektioner. I sektionernas verksamhet följs i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller hela kommissionen.

2 §

Kommissionen kan ha sekreterare med tjänsten som bisyssla. Sekreteraren skall ha en för uppgiften lämplig högskoleexamen.

Grunderna för sekreterarens arvode bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Kommissionen sammankallas av ordföranden eller, då ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

4 §

Vid kommissionens möten förs protokoll. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och kontrasigneras av sekreteraren.

5 §

Kommissionens expeditioner undertecknas av ordföranden eller, då ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. Expeditionerna kontrasigneras av sekreteraren.

6 §

Kommissionen kan fastställa en egen arbetsordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2003.

Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.