997/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om de data om egenskaper som skall lagras i informationssystemet för väg- och gatunätet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen om informationssystemet för väg- och gatunätet av den 28 november 2003 (991/2003):

1 §
Datainnehåll

Den tillgängliga datan lagras i datasystemet för väg- och gatunätet enligt den katalog som bifogats denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 4 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

BILAGA

1 MITTLINJESGEOMETRI PÅ VÄG- OCH GATUNÄTET

2 MITTLINJESGEOMETRI PÅ FÄRJEFÖRBINDELSERNA OCH JÄRNVÄGSNÄTET

3 VÄG- OCH GATUNÄTETS EGENSKAPER

TRAFIKSYSTEMETS EGENSKAPER

Typ av trafikled

Trafikströmmens riktning

Vägens eller gatans namn

Adressnumrering

Funktionell klass

Nationell vägklass

Europavägsnummer

Användningsbegränsning och användningstid

Trafikmängd och känslighet för trafikstockningar

Uppmätt längd

Landskapsmässigt värde

Färje- och järnvägstyp

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGSEGENSKAPER

Avstängd förbindelse och rörlig bom

Vikt-, höjd-, bredd- och längdbegränsning

Fordonsbegränsning

Svängningsbegränsning

ÖVRIGA EGENSKAPER

Antal körfält

Bredd

Hastighetsbegränsning

Hållplats för kollektivtrafik

Bro, underfart eller tunnel

Trafikljusstyrd anslutning och trafikljus

Belagd väg

Belyst väg

Järnvägsplankorsning

Ägare

RDS/TMC-plats

Nummer på allmänna vägar, väg-, vägsträcks- och körbanor

Menföre och trafikbegränsning

Informationstavla och informationen på den

Överlappande spårväg

Byggsituation

Övergångsställe

Driftsområde

Tätort

Grundvattenområde

4 ANLÄGGNINGAR SOM STÖDER DE SOM ANVÄNDER VÄG- OCH GATUNÄTET

Bitrafikområde

Landmärke

Stadsdel

Korsning

Särskild kombination av vägar/trafikleder

Planskild plats

Tåg- eller färjeförbindelse

Kollektivtrafik- och taxistation

Parkeringsplats och -hus

Parkeringsplats för bussar och lastbilar

Sjukhus och förstahjälpsplats

Lastning av fordon på tåg eller båt

Fartygsterminal

Godstrafikcentral

Viloplats

Stadscentrum

Gränsövergångsställe och tull

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.