976/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningen om resurser för social- och hälsovården år 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, ändras i statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004 (807/2003) 5 §, 7 § 2 mom., 10, 13 och 14 § som följer:

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 491,40 euro per kommuninvånare.

7 §

Inom ramen för de anslag som ettvart år är disponibla för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården ställs av statsunderstödet år 2004 4 miljoner euro och av statsunderstödet år 2005 6 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

10 §

De kommuner och samkommuner som uppfyller villkoren i 8 § kan beviljas statsunderstöd år 2004 och villkorligt beslut om beviljande av stöd för 2005 kan fattas med avseende på utvecklingsprojekt för det sociala området samt projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet.

Projekten enligt utvecklingsprojektet för det sociala området gäller något av följande områden

1) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för äldre,

2) förebyggande av barns och barnfamiljers problem genom ett tidigt ingripande, stärkande av föräldrarnas delaktighet i småbarns fostran och knytande av familjetjänster till familjecentraler,

3) utvecklande av den regionala servicestrukturen och skapande av regionala utvecklingsenheter för dem som arbetar med klientservice,

4) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för öppen vård och vård utom hemmet när det gäller barnskydd,

5) utvidgande av användningen av servicestyrning,

6) förbättrande av tillgången på handikappservice och specialkunnandet,

7) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänsterna för dem som missbrukar berusningsmedel, eller

8) utvecklande av uppgiftsstrukturen och arbetsförhållandena för de anställda inom socialvården.

År 2005 kan utvecklingsprojektet utöver gälla främjande av användningen av datateknologi.

De projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet gäller något av följande områden

1) förbättrande av samarbetet mellan myndigheter, organisationer, kommuninvånare och näringsliv när det gäller att på lokalnivå eller regionalt förebygga och minska alkoholskador,

2) förebyggande av ungdomars alkoholbruk samt stödjande av och vård för familjer som lider av skador av alkohol, särskilt med tanke på barnens välbefinnande,

3) minskande av de problem som förorsakas av riskkonsumtion av alkohol med hjälp av stödåtgärder i ett tidigt skede,

4) verkställande av kvalitetsrekommendationer för tjänsterna för dem som missbrukar berusningsmedel.

13 §

Statsunderstöd för projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området beviljas och det villkorliga beslut om beviljande av stöd som avses i 10 § fattas endast om projektet uppfyller följande kriterier:

1) att projektet är nära förknippat med utvecklingen av det kommunala servicesystemet,

2) effekterna av projektet och i vilken grad det kan utnyttjas, och

3) att projektet medför bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder.

När statsunderstöd beviljas ett projekt som avses i 1 mom. skall dessutom beaktas

1) att tjänsterna produceras som ett samarbete mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn samt de anhöriga,

2) att projektet medför en omorganisering av uppgifterna som förbättrar arbetsfördelningen,

3) att projektet säkerställer specialkunnandet inom social- och hälsovårdstjänsterna,

4) att projektet utgör ett samarbete mellan flera kommuner,

5) att projektet medför en förbättring av tjänsterna inom öppenvården,

6) att projektet främjar social- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet,

7) att projektet tryggar det grundläggande socialarbetets verksamhetsbetingelser,

8) att projektet ger kommuninvånare och användare av tjänster större delaktighet och bättre möjligheter att påverka, eller

9) att projektet bidrar till att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna.

Då statsunderstöd beviljas för projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet eller då ett villkorligt beslut om beviljande av stöd som avses i 10 § fattas skall följande beaktas:

1) effekterna av projektet och i vilken grad det kan utnyttjas,

2) att projektet ger kommuninvånare större delaktighet och bättre möjligheter att påverka, eller

3) att projektet medför bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder,

4) att projektet bidrar till att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna.

14 §

Då statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet skall projektets omfattning när det gäller de ekonomiska regionerna eller samarbete mellan flera kommuner beaktas eller förutom kriterierna enligt 13 § 1 mom. eller 2 mom. 9 punkten även följande beaktas:

1) att behovet av vård minskar bland annat genom förebyggande av sjukdomar och att vårdens tillgänglighet och kvalitet förbättras,

2) att verksamheten vid hälsocentralerna samt mentalvårdsarbetet och missbrukarvården organiseras i samarbete med socialsektorn inom kommunerna, så att det skapas funktionella helheter på regional nivå där de regionala förhållandena samt behovet av samarbete med den specialiserade sjukvården beaktas,

3) att det funktionella samarbetet inom den specialiserade sjukvården och arbetsfördelningen utvecklas enligt specialupptagningsområde i sjukvårdsdistrikten och mellan dem,

4) att det interna samarbetet när det gäller aktörer som omfattas av lagen om specialiserad sjukvård och folkhälsolagen samt samarbetet aktörerna emellan ökar och arbetsfördelningen görs tydligare,

5) att hälso- och sjukvårdstjänsterna utvecklas på lång sikt,

6) att nya arbetsmetoder för förebyggande av sjukdomar utvecklas på regional nivå,

7) att sådana nya arbetsmetoder för diagnos och behandling av sjukdomar som har stor inverkan utvecklas på regional nivå,

8) att utvecklingen av verksamheten stöds genom personalutbildning bland annat så att det multiprofessionella samarbetet och färdigheterna när det gäller ledarskap förbättras,

9) att den regionala jämlikheten och jämlikheten mellan olika befolkningsgrupper samt de språkliga förhållandena beaktas, eller

10) att projektet rationaliserar hälsovårdsservicesystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På sådana projekt för vilka länsstyrelsen på det sätt som avses i 11 § har fattat ett villkorligt beslut om beviljande av stöd år 2003 tillämpas dock fortfarande 13 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004, sådant detta lagrum lyder i förordning 807/2003.

Helsingfors den 27 november 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.