946/2003

Given i Helsingfors den 21 november 2003

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 1 § 1 mom., 25 §, 26 § 1 och 2 mom. samt 27 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1318/1994, 25 § och 26 § 1 och 2 mom. i lag 1291/2002 samt 27 § 1 mom. i lag 913/2000, som följer:

1 §
Arbetslöshetskassas uppgift och verksam- hetsområde

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar antingen är löntagare (löntagarkassa) eller företagare (företagar-kassa). En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och förtjänststöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt härtill anslutna övriga studiesociala förmåner.


25 §
Företagarkassas finansiering

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslö-sa betalda dagpenningarna och de av företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda för-tjänststöden betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barn-förhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dag-penningarna och förtjänststöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner be-stäms om finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar och förtjänststöd.

26 §
Andelarna av förvaltningskostnaderna

Såsom statens andel och arbetslöshetsför-säkringsfondens andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas

1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna grunddagpenningen för varje påbörjat hundratal medlemmar; det år då arbetslöshetskassans stadgar första gången blivit fastställda och det därpå följande året är statens andel dock dubbel, och

2) 0,35 procent av de av kassan under det närmast föregående kalenderåret betalda ar-betslöshetsdagpenningarna, alterneringsersättningarna enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och studiesociala förmånerna vid arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, för vilka statens andel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas.

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till löntagarkassorna dessutom 2 euro för varje beslut om inkomstrelaterad dagpen-ning, utbildningsdagpenning och förtjänststöd.


27 §
Betalning av andelar

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfon-dens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalen-derår. Beslut om de andelar som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och alterneringsersättningarna fattas av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Försäkringsinspektionen. Beslut om de andelar som hänför sig till de studiesociala förmånerna vid arbetskraftspolitisk vuxenutbildning fattas av arbetsministeriet. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, till vilken staten betalar statsandel jämte andel för förvaltningskostnaderna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2003
AjUB 5/2003
RSv 48/2003

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.