914/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 § 2 mom., 2 a § och 8 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lag 964/2000 och 2 a § i lag 32/1998 och 901/2001, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 964/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåren 1998―2006 gör en i nämnda moment avsedd investering. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en i 5 § avsedd höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på företag inom följande branscher:

1) förädling av jordbruksprodukter,

2) tillverkning av stål eller stålrör,

3) framställning av konstfibrer,

4) tillverkning av bilar eller bildelar, eller

5) tillverkning eller reparation av fartyg.

Vad som bestäms i denna lag tillämpas inte på sådana företag i svårigheter som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (1999/C 288/02).

2 a §
Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses företag

1) som har mindre än 250 anställda,

2) som har en omsättning på högst 20 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 10 miljoner euro och

3) som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt övriga kriterier på ett litet och medelstort företag i komissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2010.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, och den tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2004.

Lagens 2 a § träder dock i kraft den 1 januari 2005, och den tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2005.

På lagen tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggörs den sammanfattning av stödordningen som förutsätts i förordningen.

RP 52/2003
FiUB 15/2003
RSv 39/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.