864/2003

Given i Helsingfors den 15 oktober 2003

Statsrådets förordning om ändring av 18 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 18 april 1997 om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997) 18 § som följer:

18 §
Uppgiftsskyldighet

Sjöfartsverket skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission, de övriga medlemsstaterna, fartygets flaggstat och MOU:s sekretariat, om det vid en hamnstatsinspektion har konstaterats att fartyget har ett giltigt certifikat som utfärdats av ett klassificeringssällskap, fastän fartyget inte uppfyller de relevanta kraven i de internationella konventionerna, eller ett klasscertifikat, fastän fartyget uppvisar ett fel eller en brist som gäller saker som nämns i certifikatet. Underrättelse skall dock ske endast om fartyget utgör ett allvarligt hot mot säkerheten eller miljön eller uppvisar tecken på särskild försumlighet hos klassificeringssällskapet. Också det berörda klassificeringssällskapet skall underrättas om fallet i samband med den första inspektionen.

Sjöfartsverket skall dessutom före den 1 oktober vart tredje kalenderår meddela Europeiska gemenskapernas kommission och MOU:s sekretariat

1) antalet inspektörer som förrättar inspektioner enligt denna förordning, varvid eventuella deltidsanställda inspektörers arbete skall omvandlas till årsverken, samt

2) antalet utländska fartyg som har anlöpt landets hamnar under ett representativt kalenderår.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG (32002L0105); EGT nr L 19, 22.1.2002, s. 9

Helsingfors den 15 oktober 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.