838/2003

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 93 § kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003), 7 § lagen om Rundradion AB av den 22 december 1993 (1380/1993) samt 15 a § lagen om televisions- och radioverksamhet av den 9 oktober 1998 (744/1998):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nödunderrättelser myndighetsmeddelanden som ges i syfte att avvärja en direkt fara för människors liv, hälsa eller egendom eller ett omedelbart hot om avsevärda skador på egendom eller miljön,

2) andra myndighetsmeddelanden myndighetsmeddelanden som ges i syfte att skydda människor eller egendom i en situation där hotet mot människoliv eller egendom inte är omedelbart,

3) myndighetsmeddelanden nödunderrättelser eller andra myndighetsmeddelanden,

4) förmedlingssystemet för nödunderrättelser ett tekniskt system som gör det möjligt att förmedla nödunderrättelser samtidigt och likadant på samtliga verksamma kanaler.

2 §
Teleföretags skyldighet att förmedla myndighetsmeddelanden

Rundradion Ab och ett i 7 § 1 mom. lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) avsett teleföretag är skyldiga att förmedla myndighetsmeddelanden åt befolkningen i enlighet med vad som bestäms nedan.

Myndighetsmeddelandets innehåll får inte ändras. Myndighetsmeddelandet skall förmedlas på de språk som myndigheten beslutat om.

Nödunderrättelser skall förmedlas till befolkningen utan dröjsmål. Andra myndighetsmeddelanden skall förmedlas till befolkningen snarast möjligt utan att programverksamheten störs på ett orimligt sätt.

3 §
Myndigheter som beslutar om förmedlandet av myndighetsmeddelanden

Ett sådant teleföretag som avses ovan i 2 § 1 mom. är skyldigt att förmedla en nödunderrättelse om räddnings-, polis- eller gränsbevakningsmyndigheterna har sänt den för förmedling. I händelse av en faro- eller hotsituation inom strålsäkerhetscentralens eller meteorologiska institutets förvaltningsområde är teleföretaget skyldigt att förmedla även strålsäkerhetscentralens eller meteorologiska institutets första nödunderrättelse.

Ett ovan i 2 § 1 mom. avsett teleföretag är skyldigt att förmedla andra myndighetsmeddelanden om de i 1 mom. omnämnda myndigheterna eller inrättningarna eller ett behörigt ministerium har sänt dem för förmedling.

De ovan i 1 och 2 mom. avsedda myndigheterna beslutar om myndighetsmeddelandet förmedlas över hela landet eller regionalt.

4 §
Förmedlingsstället för nödunderrättelser

En nödunderrättelse ges till ett i 2 § 1 mom. avsett teleföretag för förmedling via nödcentralen, polisens larmcentral, sjöbevakningssektionens ledningscentral eller gränsbevakningssektionens stab.

5 §
Förmedlingssystemet för nödunderrättelser

Ett teleföretag som är verksamt i masskommunikationsnätet är skyldigt att se till att masskommunikationsnätet och de därtill kopplade anordningarna är i sådant tekniskt skick att det går att förmedla nödunderrättelser i det.

Ett teleföretag som svarar för förmedlingen av riksomfattande radioprogram är skyldigt att i sitt eget radionät samt i andra teleföretags radionät installera en anordning som hör till ett säkringssystem för nödunderrättelser och att se till att det fungerar.

Ett teleföretag som är verksamt i radionätet med stöd av en i 7 § 1 mom. lagen om televisions- och radioverksamhet avsedd programkoncession, samt Rundradion Ab är skyldiga att se till att de anordningar som hör till förmedlingssystemet för myndighetsmeddelanden har kopplats rätt till systemet och fungerar.

6 §
Myndighetsmeddelanden under undantagsförhållanden

Särskilda föreskrifter om funktionen av förmedlingssystemet för nödunderrättelser och myndighetsmeddelanden under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991) meddelas senare.

7 §
Beredskapsplan

Sådana teleföretag som i kommunikationsministeriets beslut omnämns som betydande med tanke på ledningen av samhället eller säkerheten eller tryggandet av näringslivets funktionsförmåga är skyldiga att utarbeta en beredskapsplan för störningssituationer under normala förhållanden samt för sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen.

Kommunikationsministeriet skall då det ålägger den förpliktelse som avses i 1 mom. ta i beaktande teleföretagets teletrafiks betydelse för samhället, den geografiska positionen för de kommunikationsnät som teleföretaget förvaltar, teleföretagets verksamhetsområde, teleföretagets omsättning, antalet anställda hos teleföretaget samt andra jämförbara omständigheter som är av betydelse när det gäller att uppnå målen i 1 mom.

Beredskapsplanen skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som beredskapen gäller samt av de åtgärder genom vilka fortgående verksamhet säkras.

De teleföretag som avses ovan i 1 mom. skall genomföra de i beredskapsplanen angivna förhandsförberedelserna för störningssituationer under normala förhållanden samt undantagsförhållanden

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen om beredskap för elektronisk kommunikation (1297/1997) samt förordningen om Rundradion Ab:s skyldighet att förmedla myndighetsmeddelanden (871/1994).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 september 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultative tjänsteman
Laura Vilkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.